• Slávnostný záver školského roka 2022/2023

     • 30. jún nás privítal krásnym slnečným počasím, a tak sa nám do školy kráčalo veselo. Slávnostné ukončenie školského roka začalo sv. omšou v Kostole sv. Márie Magdalény, po nej sme sa presunuli pred hlavný vchod školy, kde sme sa rozlúčili s deviatakmi. Pani riaditeľka odmenila najšikovnejších žiakov školy, deviatakom poďakovala za reprezentáciu školy. Všetkým zamestnancom školy ďakujeme za celoročnú prácu a deťom prajeme krásne a pokojné letné prázdniny, ktoré budú plné nových zážitkov!

     • Titul "Škola priateľská k deťom 2022/2023"

     • Častokrát sme svedkami toho, ako sa o mnohých veciach len hovorí, ale málo z nich nadobudne reálnu podobu. My sme však prešli od slov k činom a podarilo sa nám splniť tri kritéria na získanie titulu  Škola priateľská k deťom , ktorý každoročne udeľuje organizácia UNICEF.

      Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa, celé kolektívy škôl , ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

      Teší nás, že sa nám podarilo tento titul získať, pretože všetky podujatia a aktivity poriadame každoročne a mienime sa im venovať aj v budúcnosti

      Vďaka projektu sa snažíme vzdelávacími aktivitami na našej škole robiť náš spoločný svet krajším a hodnotnejším.

      Žiacka školská rada a koordinátor programu Mgr. Brčáková M.

       

     • Vyhodnotenie zberu za šk.rok 2022/2023

     • Výhercovia:

      Zber tetrapakov

      1. Matúš Kovalčík        1.B      1650 ks

      2. Tobias Müller            8.B      1404 ks

      3. Vanesa Jaňáková     3.B      1392 ks

      4. Timotej Blažeňák      2.A      1090 ks

      5. Jozef Jozefjak           5.B        810 ks

      Zber plastových vrchnákov                                 

      1. Adela Kondelová     3.A      5360 ks                       

      2. Jakub Vnenk           6.A      4059 ks                   

      3. Lukáš Sekula          3.A      3400 ks                        

      4. Dávid Kluska           4.B      3000 ks                  

      5. Kiara Tomašáková   4.B      2390 ks                   

      Zber papiera

      1. Karolína Briššová     3.B      97 kg

      2. Nela Veselovská       4.A      88 kg

      3. Lea Maruščáková     1.B      83 kg

      4. Richard Knezovič     3.A      52 kg

      5. Terézia Hutková       4.B      47 kg

       

      Všetkým výhercom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu.

     • Okresná jazyková súťaž ABC

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa  do 13. ročníka okresnej jazykovej súťaže ABC variant A – POÉZIA, ESEJ a variant B - PROJEKTY, ktorá trvala do 19. 05. 2023. Súťaž organizovalo CVČ Námestovo. Ich úlohou bolo napísať zaujímavú báseň, esej alebo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Projekt mohli vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Naši žiaci boli úspešní a získali tieto umiestnenia:

      Variant A – POÉZIA, ESEJ

      Kategória: Poézia 5.- 6.roč.

      1. miesto - Alena Blažeňáková (6. A )

       

      Kategória: Poézia 7.- 9.roč.

      3. miestoBeáta Blažeňáková (7. A)

       

      Kategória: Esej 5.- 6.roč.

      2. miesto - Dávid Jaňák (6. A)

      3. miesto - Ema Kubaľová  (6. A)

      3. miesto - Michal Babečka (6. A)

       

      Kategória: Esej 7.- 9.roč.

      3. miesto - Marko Kapičák (8. A)

       

      Variant B - PROJEKTY

      Kategória: Jednotlivci 1.- 4.roč.

      2. miesto - Nela Veselovská  (4. A)

      3. miesto - Nela Michalčíková (3.A)

      ,

      Kategória: Jednotlivci 5.- 6.roč.

      3. miesto - Sofia Bryk (6. A)

       

      Cena poroty

      Miriam Podstrelená (5.B)

       

      Kategória: Skupiny 5.- 6.roč.

      2. miesto - Adrián Triebeľ, Filip Vaterka, Stanislav Sadlák (5. A)

      3. miesto - Nela Ondreková, Miroslava Jozefiaková, (6. A)

       

      Cena poroty

      Kiara Babečková, Adela Jurčáková (5. A)

     • Školský futbalový turnaj 23.6.2023

     • Už sa na našej škole stáva peknou tradíciu, že školský rok končíme športovo. Preto sa aj tento rok uskutočnil Školský futbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily všetky triedy druhého stupňa. Videli sme napínavé zápasy, pekné góly a emócie, ktoré ku športu patria. V kategórii mladších žiakov vyhrala trieda 5.A a za starších 9.A. Celú akciu sme zakončili priateľským zápasom medzi učiteľmi a našimi deviatačkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny športový zážitok!

     • Súťaž ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk, ako aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť svoje schopnosti.

      Z našej školy bolo vybraných 30 žiakov z ročníkov 3. - 9., ktorí  mali možnosť zapojiť sa do tejto súťaže. Účastnícky poplatok žiakom zaplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ Mútne.

      Žiaci písali testy, v ktorých si preverili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby vo svojom ročníku.  Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Maroš Bielák (7.B) – 99¨%, Sofia Straková (8.B) – 98%, Michal Mudroň (6. B) – 98%, Magdaléna Brišová (5.A) – 97%, Eva Vaterková (9.B) – 96%, Eliška Romaňáková (9.A) – 94%, Samuel Varchol (5.A) – 94%, Rebeka Triebeľová (3.B) – 93%, Alena Blažeňáková (6.B) – 93%, Ondrej Bolek (5.B) – 93%, Dávid Jaňák (6.A) – 90%, Jozef Vnenk (7.B) – 90%.

      Ostatní zúčastnení žiaci dosiahli tiež krásne výsledky a boli odmenení diplomom a perom s logom English Star.

       

     • Škola sa baví

     • Aj tento školský rok naša škola organizovala zábavný program "Škola sa baví". Program bol motivovaný ochranou životného prostredia: Zeleň a ochrana prírody. Odprezentovali sa v ňom naši žiaci so svojím talentom. Zahrali nám krásne divadielka na tému triedenia odpadu. V programe nás tiež pobavili so svojou scénkou z goralského prostredia a zbojníckou témou ochrany prírody. S tancami sme sa trošku vrátili do vianočného a zimného obdobia. Na záver sme poďakovali aj oteckom, keďže program pripadol na Deň otcov. Veľmi nás teší, že naša škola má tak veľa talentovaných žiakov.​​​​​​​

     • Odovzdávanie cien za matematické súťaže

     • Ku koncu školského roka sa v našej škole uskutočnilo odovzdávanie cien za matematické súťaže: Euráčik (finančná gramotnosť), Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Sudoku, IQ-olympiáda, Rubikova kocka, iBobor. Každý úspech bol ocenený diplomom a drobnou cenou.

     • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

     • Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa zapojili do regionálnej Súťaže družstiev mladých zdravotníkov - DMZ, ktorá sa uskutočnila  08. júna 2023 v priestoroch Spojenej cirkevnej školy v Dolnom Kubíne.

      Súťaže sa zúčastnili dva  5-členné družstvá: veliteľ družstva + 4 členovia družstva.

      • DMZ I. stupeň: Kiara Tomašáková + Tomáš Dzurek, Vanesa Jurčáková, Alžbeta Knezovičová a Žaneta Žužavková.
      • DMZ II. stupeň: Ester Hewová + Sofia Blažeňáková, Viktória Dzureková, Tomáš Ďurčák a  Matej Serdel.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 28 družstiev z celej Oravy. Súťaž bola veľmi náročná, pretože žiaci súťažili a museli prejaviť znalosti a zručnosti v týchto súťažných disciplínach:

      1. Vedomosti o Slovenskom červenom kríži a hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

      2. Zdravotnícke vedomosti a  vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi.

      3. Praktické poskytovanie prvej pomoci – simulované situácie (ošetrovanie rôznych poranení).

      4. Resuscitácia  - oživovanie.

      Naši zdravotníci boli veľmi zohraní a šikovní, takže získali aj krásne umiestnenia.

      DMZ I. stupeň získalo 1. miesto a DMZ II. stupeň získalo 4. miesto. Mladým zdravotníkom srdečne blahoželáme a veríme, že nadšenie z poskytovania 1. pomoci ich neopustí.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2023 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v HN a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie do 30.06.2023. 

      Rodič:

      1. je potrebné vypísať zápisný lístok
      2. návratku

      Uvedené doklady nájdete TU, treba ich vypísať a doručiť do ŠJ p. Pňačekovej do 30.06.2023.

     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     • Učiteľ/ka - 1. stupňa ZŠ :

      Základná škola s materskou školou Mútne prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku 1.stupňa základnej školy na 100% úväzok.

       

      Termín nástupu:      01.09.2023

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

       

      Platové podmienky:

                  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

       

      Ďalšie požiadavky:

      • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
      • zodpovedný prístup k práci,
      • organizačné a komunikačné schopnosti,
      • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:
      -          Žiadosť o prijatie do zamestnania
      -          Profesijný životopis
      -          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou na adresu ZŠ s MŠ Mútne 224, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 30.06.2023.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp.telefonicky.
       

     • PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ z ANJ a RUJ

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa na našej škole do 1. ročníka Projektovej súťaže z ANJ a RUJ, ktorá trvala do konca apríla. Ich úlohou bolo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Mohli ho vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Porotu tvorili vyučujúce ANJ a RUJ. Žiaci boli za víťazné projekty odmenení pekným diplomom a malou pozornosťou. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a chválime za krásne projekty.F

      Vyhodnotenie súťaže

      Projekty z ANJ - kategórie:

      2. - 4. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Mirko  Kšendzuľák (4.A)

      1. miesto – Nelka Veselovská (4.A)

      2. miesto – Zdenka Rafajová (3.B)

      2. miesto – Adrián Vojtas (2.B)

      3. miesto – Kristián Müller (2.A)

      3. miesto – Karolínka Knezovičová (2.A)

      2. - 4. roč. (skupina):

      1. miesto – Damián Babečka, Alex Kopáček (3.B)

      2. miesto – Ester Rafajová, Barborka Kapičáková, Mia Krišová (2.A)

      3. miesto – Beátka Briššová, Vaneska Müllerová, Alžbetka Durčáková (2.A)

      5. - 6. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Šimon Marián Krišš (6.B)

      2. miesto – Jovanka Bugajová (6.B)

      3. miesto – Mária Magdaléna Serdelová (5.B)

      5. - 6. roč. (skupina):

      1. miesto – Nela Ondreková, Miroslava Jozefjaková (6.A)

      2. miesto – Simona Mullerová, Eva Straková (5.B)

      3. miesto – Slávka Bruníková, Adela Brodecová (5.A)

      3. miesto – Katarína Briššová, Jozef Blažeňák (5.A)

      7. - 9. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Klára Bugajová (8.A)

      2. miesto –  Ester Vraňáková (7.B)

      3. miesto – Beáta Blažeňáková (7.A)

      3. miesto – Martin Briš (7.A)

      7. - 9. roč. (skupina):

      1. miesto – Vanessa Jurčáková, Veronika Holubjaková, Kristína Jozefjaková, Kristína Dikorasová (9.B)

      1. miesto – Eva Jurčáková, Kiara Kosmeľová, Sára Kuklová (7.A)

      2. miesto –  Karolína Holubjáková, Alžbeta Jozefiaková, Soňa Kuchťáková (8.B)

      3. miesto – Aneta Protušová, Karin Rončáková, Eva Vaterková, Katarína Veselovská (9.B)

      3. miesto – Estera Babečková, Viktória Forgáčová (7.A)

      Projekty z RUJ - kategórie:

      7. - 8. roč. (skupina):

      1. miesto – Karolína Holubjáková, Soňa Kuchťáková, Melisa Mroceková (8.B)

      2. miesto – Nikola Maláková, Marcela Stroková (8.B)

      3. miesto – Zuzana Jurčáková, Kiara Kosmeľová (7.A)

      7. - 8. roč. (jednotlivec – 3D projekty):

      1. miesto – Estera Babečková, Viktória Forgáčová (7.A)

      1. miesto – Matej Serdel, Sofia Sára Tisoňová, Samuel Triebel (7.A)

      2. miesto – Tomáš Ďurčák (7.A)

      2. miesto – Beáta Blažeňáková (7.A)

      3. miesto – Sofia Sára Tisoňová (7.A)

      3. miesto – Filip Stroka (9.A), Filip získal aj Cenu poroty za krásneho Pinokia.

       

       

     • BRATISLAVA

     • Bratislava je hlavné a rozlohou aj počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska. Podľa posledného sčítania tam žije okolo 475 tisíc obyvateľov.

      Dňa 6. 6. 2023 sa žiaci 8. A a 8. B rozhodli toto mesto prejsť na vlastných nohách. Začali sme Slavínom, kde nás už čakala naša bývalá žiačka, ktorá v Bratislave študuje a našim žiakom robila sprievodkyňu. Slavín je najväčší vojnový pamätník v strednej Európe, ktorý vďaka svojej polohe a výške 52 metrov patrí medzi dominanty mesta. Potom sa žiaci presunuli k Parlamentu SR. Jeho budova sa nachádza tesne vedľa Bratislavského hradu. Nachádza sa na vyvýšenine a podobne ako aj z hradu je odtiaľ pekný výhľad na Dunaj a okolité časti Bratislavy, predovšetkým Petržalku. Na Bratislavskom hrade práve prebiehal summit B9, takže všade boli samí policajti, ochranka a limuzíny zúčastnených prezidentov.  Z hradu sme sa presunuli k Dómu sv. Martina, podchodom popod rušnú križovatku k Prezidentskému palácu SR, a odtiaľ cez Staré mesto  popod Michalskú bránu k Slovenskému národnému divadlu.  Okolo Čumila sme prešli až k Farskému kostolíku sv. Alžbety -  Modrému kostolíku. V Modrom kostolíku nám p. farár porozprával trošku z jeho histórie. Poslednou zástavkou bolo nákupné centrum – Eurovea, kde si žiaci mohli kúpiť niečo pekné.

     • Okresné kolo v malom futbale žiakov a basketbale žiačok

     • Okresným kolom v malom futbale a basketbale sa ukončili športové súťaže starších žiakov a žiačok v tomto školskom roku. Chlapci si v malom futbale v rámci celého okresu vybojovali konečné 4. miesto a dievčatá v basketbale skončili tentokrát tretie. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

     • BANSKÁ ŠTIAVNICA


     • Strieborné mesto, centrum baníctva, mesto, kde vznikla prvá Banská akadémia na našom
      území. Mesto, s ktorým sa spájajú mená: Andrej Kmeť, Andrej Sládkovič, sestry Magda
      a Milka Vašáryové, Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell,...
      Toto čarovné slovenské mestečko v náručí Štiavnických vrchov pod Štiavnickou kalváriou
      navštívili 7.6.2023 i žiaci VII.A a VII.B triedy. Dýchla na nás nádherná historická atmosféra.
      Navštívili sme Štôlňu Bartolomej, interaktívnu Cestu časom, ktorá nás preniesla do čias
      najväčšieho banského ruchu v meste. Prezreli sme si vyrezávaný drevený Štiavnický
      betlehem, vyšli sme na kalváriu a nečakaným bonusom bolo stretnutie s pani prezidentkou,
      ktorú sme stretli pri prechádzke v historickom centre Štiavnice.

     • Medzinárodný deň detí - 1.6.2023

     • Tohtoročný MDD bol jedným z najveselších dní v školskom roku. Pre deti bolo pripravených 9 stanovísk, ktoré deti nielen poučili, ale aj zabavili: Hasiči, Ochrana prírody, Dravce, Lesníci, Kaderníčky + maľovanie na tvár, Farmaceuti, Armwrestling, Zelená škola, Záchranári. Bonusom bola i zmrzlina od Obecného úradu Mútne a sladkosť od RZ pri ZŠ Mútne. Za prípravu tejto skvelej akcie ďakujeme p. uč. Martinke Rončákovej.

     • BUDAPEŠŤ

     • Dňa 26.5. sa žiaci 9. ročníka a niektorí žiaci 8. ročníka vybrali na výlet do Budapešti, hlavného mesta Maďarska. 

      Budapešť je nádherné historické mesto, kultúrne, kúpeľné a dopravné centrum krajiny.

      Po príchode do Budapešti ich čakala slovensky hovoriaca sprievodkyňa. V centre mesta sa na Námestí hrdinov žiaci zoznámili s históriou Budapešti, videli pamätník Milénia so sochou archanjela Gabriela, múzeá a budovu opery. 

      Potom sa autobusom presunuli na Hradný vrch, kde objavovali ďalšie krásy Budapešti - kostol Mateja Korvína zasvätený Matke Božej, Rybársku baštu, Matejovu fontánu a veľa krásnych historických budov. Z hradného vrchu mali žiaci nádherný výhľad na Dunaj, budovu parlamentu, Margitin ostrov a celú Budapešť. 

      Poobede navštívili najväčšie stredoeurópske morské akvárium a dažďový prales - TROPIKÁRIUM, kde videli žraloky, aligátory, pytóny, exotické vtáky i najmenšie opice sveta. 

      Navštívili  i obchodné centrum CAMPONA, kde si dievčatá kúpili zaujímavé dizajnové kúsky a chlapci naplnili hladné žalúdky. 

      V závere dňa navštívili vedecký svet techniky - PALÁC ZÁZRAKOV, interaktívnu vedeckú výstavu, kde sú prírodné javy a zákonitosti vysvetlené pomocou hier.  Žiaci mohli všetko chytiť a vyskúšať na vlastnej koži. Najzaujímavejšia bola vedecká šou s vodou, ľadom a tekutým dusíkom, kde žiaci videli, ako vzniká para a videli aj ohnivé experimenty - fyziku tepla a plameňov. 

      Na Budapešť nám ostalo veľa krásnych spomienok a zážitkov ❤️.

     • Prezentácia FAST HEROES/ HRDINOVIA FAST 17.-18.5. 2023

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do medzinárodnej kampane Fast Heroes. Cieľom kampane je práve cez deti vzdelávať celé rodiny o cievnej mozgovej príhode - mŕtvici. Kampaň  je zameraná hlavne  na starých rodičov, pretože sú cieľovou skupinou, ktorá býva často ohrozená cievnou mozgovou príhodou a práve starí rodičia trávia s deťmi veľa času. Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa prihlásili do tohto vzdelávacieho programu a prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov sa naučili rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár, Akončatina, S reč, T čas. Získané vedomosti si mladí zdravotníci nenechali pre seba a spolu s p. uč. Paterkovou pripravili prezentáciu pre 1.–4. a 5.–9. ročník. Hravou formou svojim spolužiakom vysvetlili tri kľúčové príznaky mŕtvice: ústny kútik, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruka, ktorá náhle zoslabne alebo reč, keď človek zrazu nedokáže rozprávať. Naši zdravotníci ich prostredníctvom zaujímavých videí poučili o hlavných rizikových faktoroch, ktoré môžu byť  zodpovedné za  vznik ochorenia: alkohol, fajčenie, nezdravý cukor a nadmerné solenie. Vysvetlili im, ako dať človeka do stabilizovanej polohy  a upozornili na  dôležitosť okamžitého privolania záchrannej služby na číslach 112 alebo 155.

      Svojimi vedomosťami môžu  zachrániť svojich rodičov a  starých rodičov. Žiaci, ktorí si chcú preveriť získané vedomosti z PREZENTÁCIE o cievnej mozgovej príhode, si môžu spolu so svojimi rodičmi vyplniť tento KVÍZ. Link na KVÍZ: https://form.typeform.com/to/fxNqkYDc

      V prípade záujmu sa žiaci môžu prihlásiť do bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.