•    

   História školy

    
   História Základnej školy v Mútnom siaha do roku 1958. Už koncom februára tohto roka sa začalo so stavbou vtedy Deväťročnej základnej školy v Mútnom. Budovu školy stavali Pozemné stavby Námestovo, pričom sa preinvestovalo 3,3 milióna Kčs. Stavbu komplikovalo už od začiatku viac faktorov: obec Mútne nemala v tom čase ešte vodovod a nebola elektrifikovaná, a tak elektrinu vyrábal veľký motorový agregát. Stavba bola dokončená koncom kalendárneho roku 1960. 
   Brány novej školy boli slávnostne otvorené v druhom polroku školského roka 1960/1961. Riaditeľom ZDŠ bol v tom čase Milan Šípka, po ňom nasledovali Alexander Pepich, František Radzo a Milan Ovári, ktorý u nás pôsobil celých 17 rokov. V roku 1982 sa riaditeľom ZŠ stal Dušan Sameliak, zástupcom Ondrej Buday. Od septembra 1990 bola riaditeľkou ZŠ Oľga Šimove, jej zástupcom Ondrej Buday. V roku 1992 sa zástupkyňou riaditeľky stala Mária Veselovská, ktorá sa v roku 1996 stala riaditeľkou ZŠ, jej zástupkyňou sa stala Mária Sviteková. V roku 1998 sa zástupkyňou ZŠ stala Janka Murínová, ktorá je od školského roka 1999/2000 riaditeľkou. Zástupcom riaditeľky ZŠ s MŠ je pre ZŠ Jozef Janckulík, pre MŠ Veronika Gočalová, pre ZŠS Mária Pňačeková.
   ZŠ prešla za roky svojej existencie mnohými opravami, úpravami priestorov a okolia školy ( zborovňa, špeciálna učebňa pre dievčatá, oplotenie, kotly, strecha, počítačová miestnosť, okná, interiér tried, jazykové laboratórium, fyzikálne laboratórium, ...), ale i tak si zachovala svoj pôvodný vzhľad.
    ZŠ mala v minulosti nadviazané veľmi čulé družobné vzťahy so základnými školami v poľskom Kiedzierzyn-Kóźle a českom Hořepníku.
   Žiaci našej školy sa úspešne zapájali do mnohých vedomostných, recitačných i športových súťaží. Hrávali divadelné predstavenia, cestovali po Slovensku, dvakrát sa zúčastnili na priamych prenosoch STV.
   23.4.1991 vznikla po prvýkrát v histórii školy tzv. školská rada, ktorú tvorili zástupcovia školy, rodičov a obce. Dnes sa tento orgán nazýva Rada školy.
   ZŠ s MŠ Mútne funguje od 1.4.2002 ako samostatný právny subjekt. Združuje základnú školu, materskú školu a zariadenie spoločného stravovania.
    Od školského roku 2003/2004 žiaci vydávajú školský časopis Makovička.
   V septembri 2005 bola slávnostne otvorená nová prístavba základnej školy, kde sú učebne, video- miestnosť, moderná knižnica, malá telocvičňa.