• Pozvánka na zápis

    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Mútne 224

     oznamuje rodičom,

     že ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

     sa uskutoční v dňoch

     16. 04. – 18.04. 2024 (utorok - štvrtok)

     v čase od 14:00 - 17:00 hod. v prístavbe školy.

     Zápis sa uskutoční prezenčnou formou za účasti detí a rodičov.


     Zapisujú sa deti narodené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 a deti, ktoré pokračovali v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2023 v materskej škole (tzv. odklad). Elektronickú prihlášku prosíme vyplniť do 12.04.2024, 15:00.

     Na zápis si prineste: 

     Zápis bude prebiehať v čase od 14:00 - 17:00 hod.

      

      

     Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

     Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo

     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať tlačivom Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     V prípade, ak:

     • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,

     • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy tlačivo Pisomne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     Na zápise sa vyberá poplatok 30 eur, ktorý bude použitý na zakúpenie :

     • predpísaných pracovných zošitov Orbis Pictus,
     • predplatné časopisu Vrabček, 
     • zošit Hudobníček
     • zošit Číselko.