• Krúžky


  • Naša škola ponúka v aktuálnom školskom roku tieto krúžky:


   • Basketbal 7.-9. roč.Mgr. Martina Šimurdiaková
    Krúžok je určený pre žiakov a žiačky 7.-9. ročníka. Venovať sa na ňom budeme osvojovaniu a zdokonaľovaniu herných zručností a herných kombinácií v basketbale a ich uplatnenie v hre. Cieľom krúžku je tiež príprava na oblastné súťaže. Krúžok sa koná v stredu od 15:00 do 17:00 a vo štvrtok od 13:30 do 15:30 v Športovej hale Mútne.
   • Florbal chlapci 7.,8.,9.roč.Filip Durčák
    Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať kolektívne a sociálne vzťahy, je to aeróbny typ cvičenia, ktorý je blahodarný pre naše zdravie, predovšetkým pre srdce a cievny systém. Žiaci sa budú zúčastňovať i ďalších postupových súťaží.
   • Hudobno-divadelný 1.-9.roč.Mgr. Zlatica Habláková
    Cieľom krúžku je rozvíjať hudobno - dramatický prejav detí prostriedkami umelecko - estetického prejavu - spevom, recitáciou, pohybom, formovať a upevňovať si kolektívne vzťahy, podieľať sa na príprave kultúrnych programov, v ktorých nebudú chýbať sólové či zborové pesničky.
   • Ihla, nitka, gombík 1.-.4. roč.Mgr. Lenka Kšenzuláková
    Krúžok Ihla, nitka, gombík umožní žiačkam získať základné vedomosti a remeselné zručnosti v oblasti ručného a strojového šitia. Žiačky si dokážu samostatne zhotoviť výrobok z rôzneho textilného materiálu a dotvoriť si ho podľa vlastnej fantázie. Učia sa zvládať ručné práce a využívajú základné techniky strojového šitia.
   • Korálkovo 1.-4. roč.Mgr. Marcela Šimove
    Deti v tomto krúžku pracujú s korálkami, vyrábajú náramky priateľstva, šarkana, koráliky zo separovaného odpadu, ozdobný obal na knihy, pečú a zdobia medovníky, zhotovujú dekoračné ozdoby, postavia si snehuliaka, upletú papierový košík, vyrobia záložku do knihy, veselé škrabošky, odliatok zo sadry, brošňu, opasok, vajíčka, zdobenú pohľadnicu, zhotovia si vlastné sviečky, darčekové krabičky, zázračný obrázok, ozdobné štipce, rám obrazu, šperk pre mamičku, čelenku do vlasov a iné drobné darčeky a tiež maľujú na sklo. Používajú koráliky a ďalšie komponenty z rôznych materiálov. Využijeme rôzne techniky, ktoré prispôsobíme veku a schopnostiam detí. Deti si v krúžku trénujú sústredenie, jemnú motoriku a kreativitu.
   • Mútňanka 5.-9. roč.Mgr. Eva Maruščáková
    V záujmovom útvare Mútňanka pre 5.-9. ročník sa žiaci oboznamujú so základnými prvkami a motívmi rôznych ľudových tancov, ľudovými piesňami a tradíciami. Učia sa ľudové tance z rôznych regiónov. Krúžok je prípravou do folklórneho súboru Mútňanka.
   • Prírodovedný 5.-9.roč.Ing. Alexandra Krížová
    Prírodovedný krúžok je zameraný na poznávanie a pozorovanie prírody v teréne, v laboratóriu aj pomocou digitálnych technológii. Žiaci sa oboznámia s vybranými témami , ktoré rozšíria ich poznanie v oblasti botaniky, zoológie, mikrobiológie, geológie a astronómie.
   • Športové hry 1.-4.roč.Mgr. Kristína Tomaštíková, Adriana Hullová
    Krúžok Športové hry umožňuje žiakom aktívne trávenie voľného času, prostredníctvom pohybových a športových aktivít. Žiaci sa môžu zlepšovať v základných športových hrách a činnostiach. Naučia sa nové športové hry, získajú nových kamarátov.
    Športové hry rozvíjajú morálny a emocionálny vývin. Vedú žiakov k zdravému životnému štýlu, vštepujú im zdravú súťaživosť, formujú správanie sa v kolektíve.
   • Tanečný 1.-4. roč.Mgr. Mária Šimurdiaková
    Krúžok je určený pre všetky deti základnej školy, ktoré majú rady tanec a rady sa pohybujú v rytme hudby. Záujmový útvar je zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí. Zoznámia sa aj s niektorými druhmi tanca, ako sú moderné, ľudové a latinsko-americké. V neposlednom rade, deti získajú rytmické cítenie a vedomosť orientovať sa v danej skladbe, či hudbe všeobecne. Popritom nebude chýbať kopec zábavy, dobrej hudby a, samozrejme, deti získajú veľa nových kamarátov. Tešíme sa na Vás!
   • Tvorba účesov a ozdôb do vlasov 5.-9.roč.Mgr. Mária Rončáková
    Záujmový útvar Tvorba účesov a ozdôb do vlasov je zameraný na našu ''korunu krásy'' a doplnky do nej. Žiaci pri tvorbe účesov a ozdôb využívajú svoju fantáziu, kreativitu a predstavivosť. Samozrejme , že všetko s vkusom a správnou technikou zhotovovania jednotlivých účesov.
   • Tvorivé dielne 3. roč.Mgr. Lenka Protušová
    Krúžok Tvorivé dielne umožňuje žiakom 3. ročníka aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve medzi kamarátmi. Žiaci tvoria práce, výrobky, projekty rôznymi postupmi a technikami, pričom rozvíjajú svoj talent, výtvarné zručnosti, kreativitu a estetické cítenie.
    Pri činnosti sa žiaci učia kresliť, maľovať, modelovať, vytvárať, spájať rôzne predmety. Získavajú väčšiu zručnosť pri práci s rôznym druhom materiálu. Rozvíjajú jemnú motoriku pri strihaní, lepení, navliekaní. žiaci pracujú individuálne a skupinovo. Majú možnosť navzájom si pomáhať, komunikovať a hlavne prezentovať svoju urobenú prácu.
   • Tvorivé rúčky 1.-4. roč.Mgr. Viera Kšenzuláková
    Záujmový útvar tvorivé rúčky je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka. Je zrealizovaný raz týždenne, každú stredu v rozsahu trvania dvoch hodín.
    Cieľom krúžkovej činnosti je rozvoj tvorivosti žiaka, jeho estetických zručností, ale aj dosiahnutia potešenia z vlastnej vytvorenej práce, ako aj schopnosti oceniť a pochváliť prácu druhého. Pri práci využívame kreativitu a fantáziu žiakov. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník (lepenie, strihanie, maľovanie, modelovanie) a pracujeme s ľahko dostupným materiálom, akým je napríklad papier, lepidlo, textil, prírodný materiál a podobne.
    Deti zhotovujú úžitkové a dekoračné predmety, tiež sa naučia nové veci zo starých recyklovať.
   • Vybíjaná dievčatá 5.-7. roč.Mgr. Martina Šimurdiaková
    Krúžok môžu navštevovať žiačky 5. – 7. ročníka a je zameraný na zdokonaľovanie herných zručností v pohybovej hre vybíjaná a prípravu na súťaže. Stretávať sa budeme každý utorok v čase od 13:15 do 15:15 v Športovej hale Mútne.
   • Zábavná angličtina 2.-5.roč.Mgr. Zuzana Műllerová
    Záujmový útvar Zábavná angličtina je určený pre žiakov 2. – 5. ročníka. Činnosť záujmového útvaru je zameraná na rozvoj verbálnych a komunikačných schopností v anglickom jazyku s dôrazom na osvojenie si prirodzenej výslovnosti a správnej intonácie. Žiaci rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti hravou formou s využitím interaktívnej tabule, audio nahrávok a vypracovaním pracovných listov.
   • Zdravotnícky 4.-7. roč.Mgr. Marie Paterková
    Sme zdravotníci zo Základnej školy v Mútnom. Stretávame sa v stredu a vo štvrtok. Radi pomáhame, radi sa zabávame a učíme poskytovať prvú pomoc.
    Prečo chodíme na zdravotnícky krúžok?
    -aby sme sa naučili ošetrovať ranených
    -ako poskytnúť prvú pomoc, zistiť čo sa stalo
    -aby sme vedeli ošetrovať, vedeli obväzovať, čo treba dať na ranené miesto
    - prihlásili sme sa, lebo nás to baví a zaujíma
    -učíme sa základné veci o prvej pomoci
    -keby sa stala nehoda, vieme pomôcť
    -pretože tu ošetrujeme
    -vieme ošetrovať, poskytovať prvú pomoc, ako zavolať prvú pomoc
    -keď voláme záchranku, tak vieme aké číslo máme zavolať a vieme čo máme povedať.