• Školský poriadok ZŠ s MŠ Mútne

  • Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.
   Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.
   Riaditeľ školy dňom 05.09.2019 vydáva tento školský poriadok školy, zároveň ruší školský poriadok školy zo dňa 14.9.2011. 
   Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
   Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. 


   Organizácia vyučovania

   Hodina

   od

   do

   1.hod.

   7,45

   8,30

   2.hod.

   8,40

   9,25

   3.hod.

   9,40

   10,25

   4.hod.

   10,35

   11,20

   5.hod.

   11,30

   12,15

   6.hod.

   12,20

   13,05

   7.hod.

   13,35

   14,15

   8.hod.

   14,20

   15,00

   9.hod.

   15,10

   15,50

    

   POVINNOSTI A PRÁVA VŠETKÝCH ŽIAKOV


   Základné povinnosti

   1.    Všetci žiaci školy sú povinní poznať a bezvýhradne dodržiavať Školský poriadok pre žiakov ako aj Vnútorný poriadok školy. Dôsledne ich s nimi zoznámia triedni učitelia a budú vyžadovať plnenie základných právnych noriem.
   2.    Škola sa otvára 30 minút pred začiatkom vyučovania. 
   3.    Každý žiak je povinný prichádzať do školy včas, spravidla 10 min. pred začiatkom vyučovania a to hlavným a bočnými  vchodmi školskej budovy. Žiaci sa nesmú sústreďovať na schodiskách pred vchodmi do budovy školy.
   4.    Žiaci prichádzajú na vyučovanie nepovinných predmetov a záujmových útvarov a sústreďujú sa pred budovou školy, kde si ich preberá príslušný vyučujúci. V prípade nepriaznivého počasia na prízemí školskej budovy.
   5.    Odev a obuv odkladajú žiaci v im pridelenom šatňovom priestore. Do triedy vstupujú v prezuvkách.
   6.    Žiaci v čase vyučovania a cez prestávky nesmú opustiť objekt školy. V závažných prípadoch výnimku povoľuje vedenie školy a triedny učiteľ.
   7.    Za úmyselné poškodzovanie školy, jej zariadenia a vybavenia nesie morálnu a hmotnú zodpovednosť previnilý žiak. Úmyselné škody zisťuje dozor konajúci učiteľ v príslušnej učební, telocvični a pod. Šetrí školské zariadenie a pri jeho poškodení ohlási túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo pánovi školníkovi. 
   8.    Je zakázané do objektu školy vodiť domáce zvieratá.
   9.    Žiaci nesmú nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Nie je povolené nosiť do školy drahocennosti.
   10.    Bicykle, na ktorých žiaci do školy dochádzajú, môžu odkladať len na vyhradenom mieste, na školskom dvore a zamykať
   11.    Pri vstupe učiteľa do triedy zdravia žiaci povstaním. Triedny učiteľ dôsledne poučí žiakov o hlasnom pozdravení všetkých pracovníkov školy.
   12.    Ospravedlnenie z akýchkoľvek dôvodov prednesie žiak vyučujúcemu na začiatku hodiny.
   13.    Žiakom sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje  a užívať drogy a iné návykové látky. Porušenie sa trestá zníženou známkou zo správania.
   14.    Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
   15.    Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
   16.    Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.
   17.    Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
   18.    Na základe rozhodnutia pedagogickej rady a upozornenia rodičov, žiaci majú zakázané nosiť do školy mobilné telefóny. V nutných prípadoch, na písomné požiadanie rodiča, môže žiak priniesť do školy mobilný telefón, ktorý však ostane počas vyučovania vypnutý. V prípade porušenia zákazu, bude mobilný telefón žiakovi odobratý. Po odobratí bude vydaný iba rodičovi (zák. zástupcovi).
   19.    Pri stretnutí s učiteľom popr., iným zamestnancom školy, pozdraví slušným pozdravom. 
   20.    Na hodinách sedí na jemu určenom mieste podľa zasadacieho poriadku a pri príchode vyučujúceho na znak pozdravu vstane. 
   21.    Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
   22.    Dodržiavať vnútorný poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia.
   23.    Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak.
   24.    Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
   25.    Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 
   26.    Rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
   27.    Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čistý a primerane oblečený. Dievčatá nesmú chodiť do školy namaľované ani s nalakovanými nechtami, prefarbenými vlasmi (aj chlapci). 
   28.    V priebehu hodiny žiak nevykrikuje, ale ak chce odpovedať, alebo sa niečo opýtať, slušne zdvihne ruku a počká, kým ho vyučujúci nevyvolá. Pri skúšaní žiaci nesmú našepkávať skúšanému.
   29.     Žiak si doma plní domáce úlohy, v škole pred vyučovaním je zakázané písať domáce úlohy. Na začiatku školského roka žiak dostane zoznam potrebných pomôcok na vyučovanie výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, matematiky, telesnej výchovy, ktoré je povinný nosiť na uvedené predmety. Za opakované nenosenie pomôcok môže pedagogická rada udeliť postihy v zmysle klasifikačného poriadku.
   30.    V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas stravovania a riadia sa pokynmi ped. dozoru alebo pracovníčok školskej jedálne.

   V prípade, že v rodine žiaka niekto ochorie na infekčnú chorobu, sú rodičia povinní nahlásiť toto vedeniu školy.
   V závažných prípadoch neprítomnosť v škole oznámi rodič telefonicky riaditeľke školy.

    Správanie sa cez prestávky

   1.     Hlavnú prestávku trávi žiak na chodbách, alebo vyhradených priestoroch v objekte školy.
   2.    Papier z obalu jedla odkladať do odpadových košov. Neskonzumované jedlo treba odnášať domov.
   3.     Je zakázané zdržiavať sa na chodbách, schodoch a šmýkať sa na zábradlí, zdržiavať sa v iných priestoroch určených na prechádzanie príslušných tried.
   4.     Je zakázané pobehovať po chodbách a učebniach, kričať v školskej budove, znečisťovať podlahu, chodby, WC, okná, steny, dvere a pod. Každé úmyselné znečistenie odstraňuje previnilý žiak, prípadne rodič.
   5.     Cez malé prestávky je zakázané zdržiavať sa bezdôvodne na chodbách.
   6.     Ustanovenia Vnútorného poriadku platia aj pre žiakov dochádzajúcich na nepovinné vyučovanie a činnosť v záujmových útvarov.
   7.     Na chodbách sa žiaci prechádzajú voľne, nevstupujú do iných tried a neprechádzajú do iných poschodí.
   8.     Učiteľov a ostatných zamestnancov školy oslovujú zreteľne: pán učiteľ, pani učiteľka...

   Odchod zo školy

   1.    Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje pracovné miesto, služba skontroluje stav triedy, zabezpečí zatvorenie okien, postará sa o čistotu tabule, uloženie prachovky, špongie, kriedy. Týždenníci zamknú učebňu.
   2.    Vyučujúci poslednej vyučovacej .hodiny všetko dôsledne skontroluje.
   3.    Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci disciplinovane do šatňového priestoru. Po ustrojení usporiadane za sprievodu príslušného učiteľa odchádzajú.
   4.    V šatní a pri odchode z budovy školy sú žiaci povinní zachovávať kľud a poriadok. Po opustení školskej budovy sú žiaci povinní disciplinovane pokračovať v ceste domov.
   5.    Cestou zo školy a do školy sú žiaci povinní dodržiavať predpisy cestnej premávky.

   Príchod žiakov na popoludňajšie vyučovanie

   1.    Na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky chodia žiaci najskôr 5. min. pred začiatkom.
   2.    Žiaci čakajú pred budovou školy, alebo vo vestibule na vyučujúceho, na poschodie,  alebo vedúceho záujmového útvaru, ktorý ich odvedie do triedy. Na poschodie ani do učební v prízemí a do telocvične nesmú žiaci vstupovať bez príslušného vyučujúceho.


   Ospravedlnenie absencie

   1.    Ak nemôže prísť žiak do školy pre vopred známu prekážku, požiada o ospravedlnenie triedneho učiteľa. Keď' ide o dlhšiu neprítomnosť, vyžiada si pre žiaka súhlas triedny učiteľ od riaditeľa školy. 
   2.    V ostatných prípadoch oznámia rodičia žiaka príčinu jeho neprítomnosti do 48 hodín. Ak to neurobia rodičia a nereagujú na výzvy tried. učiteľa, triedny učiteľ môže považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
   3.    Od navštevovania niektorého predmetu môže byť žiak oslobodený len na písomné posúdenie školského lekára a na základe súhlasu riaditeľa školy. Rozhodnutie riaditeľa musí byť evidované v triednom výkaze.
   4.    Ihneď po návrate do školy prinesie žiak v žiackej knižke písomné ospravedlnenie podpísané rodičmi, pri chorobe dlhšej ako 1 deň potvrdenie od lekára.

    Správanie žiaka mimo školy

   1.    Žiaci dbajú na to , aby nepoškodzovali dobrú povesť školy.
   2.    Žiaci do 14 rokov sa nemôžu vo večerných hodinách zdržiavať vonku bez sprievodu rodičov. Večernou dobou sa rozumie v apríli až septembri čas po 21,00 hod. V ostatných mesiacoch už po 20,00 hod.
   3.    Žiaci nemôžu navštevovať tanečné zábavy usporadúvané pre dospelých a večerné filmové predstavenie mládeži do 15 rokov zakázané.
   4.    O členstve v spoločenských organizáciách a o účasti na mimoškolskej činnosti je žiak povinný informovať triedneho učiteľa. Pokiaľ by táto činnosť bránila žiakovi v plnení jeho školských povinností, dohodne škola s rodičmi a s príslušnou organizáciou primerané obmedzenie mimoškolskej činnosti a ďalší postup.
   5.    Žiak je zdvorilý k svojim spoluobčanom, na uliciach dodržiava dopravné predpisy. 
   6.    Na základe nariadenia riaditeľa schváleného plenárnym zasadnutím Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Mútne sa žiaci nesmú zdržiavať sami v pohostinských zariadeniach, navštevovať diskotéky pre dospelých. 

   Styky žiaka s učiteľom a vedením školy

   1.    Svoje záležitosti si vybavuje žiak s učiteľom cez veľkú prestávku, prípadne po skončení vyučovacej hodiny v triede. V nutných prípadoch si vyžiadajú príslušného učiteľa zo zborovne, alebo z kabinetu.
   2.     Do zborovne a kabinetov nemôžu žiaci vstupovať bez vyučujúceho.
   3.    Učitelia musia dbať o to, aby neboli pri vyučovaní nikým vyrušovaní.

   Povinnosti službukonajúceho žiaka

   1.    Na každý týždeň sa určujú v každej triede dvaja žiaci ako služba.
   2.    Služba prichádza do školy včas, nastupuje do triedy pred ostatnými žiakmi a prehliadne učebňu, či je v nej všetko v poriadku. Zistené nedostatky ihneď hlási dozor konajúcemu učiteľovi. Pred vyučovaním zabezpečí kriedu, upraví tabuľu a napomáha dozor konajúcemu učiteľovi zabezpečovať školský poriadok cez prestávky.
   3.    Cez prestávky umyje tabuľu mokrou špongiou. Počas veľkej prestávky vyvetrá triedu, polieva kvety. Je zodpovedný za veci, ktoré majú žiaci vzorne uložené v aktovkách a na laviciach.
   4.    Služba je zodpovedná za stratu vecí v triede, alebo ich poškodenie, ak nie je zistený vinník. Nesmie opustiť triedu, nepripustí, aby sa žiaci cez veľkú prestávku do učebne bezdôvodne vrátili.
   5.    Služba je povinná vyžadovať od ostatných spolužiakov dodržiavanie Školského poriadku pre žiakov. Ak nie je požiadavka splnená, hlási to triednemu učiteľovi, alebo dozor konajúcemu učiteľovi. Títo vyvodzujú poučenie a dôsledky z opakovaných priestupkov. .
   6.    Po skončení vyučovania služba prehliadne lavice, všetky veci musia byť na stoličkách, žiaci si poriadne prezrú svoje lavice a šatňový priestor, aby nič nezabudli.


   Práva žiaka

   1.    Každý žiak má právo na slušné jednanie zo strany spolužiakov i učiteľov. 
   2.    Každý žiak má právo aj povinnosť ohlasovať učiteľom porušovanie zásad spolunažívania v škole. 
   3.    Každý žiak má právo na prístup ku všetkým informáciám a poznatkom, ktoré rozširujú jeho vedomostný obzor. Rodičia majú osobitnú zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu dieťaťa. 
   4.    Každý žiak má právo predkladať návrhy a pripomienky ku zlepšeniu prostredia triedy, školy i školského areálu. 
   5.    Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
   6.    Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej výdajni jedál.
   7.    Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
   8.    Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
   9.    Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
   10.    Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
   11.    Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese.
   12.    Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese (najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút; najviac 2 ústne známkované odpovede).
   13.    Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
   14.    Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.
   15.    Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne s triednym učiteľom každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.
   16.    Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
   17.    Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje zákaz loptových hier, návšteva cudzích osôb a iné hry, ktoré zakáže dozorkonajúci učiteľ.
   18.    Každý žiak má právo rozvíjať podľa možností školy svoje schopnosti formou školských krúžkov,  či samostatne v školskom areáli. 

    Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

   1.    Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
   2.    Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144,odstavec 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
   3.    Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
   4.    Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.
   5.    Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).
   6.    Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.
   7.    Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

   Opravné a komisionálne skúšky

   1. Žiakovi 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch
   predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
   2. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.
   Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
   3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.
   4. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:
   a) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
   b) keď koná opravné skúšky,
   c) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
   d) ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
   e) ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
   f) pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona)
   e) v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
   5. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.


   Základné práva a povinnosti rodičov

   Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)


   1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
   2. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
   3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
   4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.
   5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.


   Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

   Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.


   Spolupráca školy a rodiny

   1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka(ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné hodiny.
   2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
   3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
   Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
   4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

   Vzťah učiteľ - žiak

               Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých , chápajúcich a priateľských učiteľov. Učiteľov, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť, ktorí ich majú radi. Dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú založené na vzájomnom rešpekte. Žiak si váži učiteľa pre jeho učiteľské schopnosti, osobné kvality, vedomosti a profesionalitu. Učiteľ si zase ctí individualitu každého žiaka a váži si jeho snahu. Rešpekt žiakov si učiteľ môže získať tým, že bude dobrým  učiteľom a dodrží tieto zásady:
   *     Prejaví skutočný záujem o prácu každého žiaka, často ho chváli.
   *     Stanoví si jasné pravidlá, ktoré uplatní spravodlivo a dôsledne.
   *     Prejaví žiakom bežnú zdvorilú  úctu.
   *     Nikdy nikoho nezosmiešni.
   *     Má k učeniu a jeho organizovaniu profesionálny prístup.
   *     Je trpezlivý.
   *     Usmieva sa, pozerá žiakom do očí a hovorí s nimi individuálne.
   *     Pozná vlastnosti každého žiaka, jeho povahu, záujmy.
   *     Volí vyučovacie metódy, ktoré žiakom dovolia aktívne sa zapojiť do hodiny.
   *     Prejaví záujem o názory, pocity a potreby žiakov.
   *     Osvojí si kľudný a sebaistý štýl, ktorý nie je príliš formálny.
   Ak sa učiteľovi podarí vytvoriť vzájomný dobrý osobný vzťah, jeho práca bude ľahšia a zábavnejšia. Vzťahy so žiakmi sú hlavnou odmenou učiteľského povolania.


   Vzťah  žiak– nepedagogický zamestnanec školy

   Nepedagogický alebo odborný zamestnanec má právo:
       na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, rodičov a iných osôb
       na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu jeho nepedagogickej alebo odbornej činnosti

           Nepedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný:
       chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu
       zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku
       rešpektovať individuálne potreby žiaka s ohľadom na ich osobné, zdravotné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie
       osvojiť si zásady mravného správania
       svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu žiakova neohrozovať ich mravnosť
       nepoužívať vulgárne výrazy
       nepoverovať deti rôznymi službami  

   Žiak má vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom:
       právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany  prevádzkových zamestnancov školy , 
       má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania,
       rešpektovať pokyny nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.


   Stravovanie v školskej jedálni

   1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.
   2. Správanie žiakov v školskej  jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne dozorkonajúci učiteľ.
   3. V prípade nevhodného správania sa v školskej jedálni môže byť žiak zo školskej jedálne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.
   4. V školskej jedálni e zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozorkonajúci učiteľ.

   Triedna samospráva žiakov

   1. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
   2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:
   - pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu / fixky a ostatné potreby,
   - na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných,
   - oznámia po 5 minútach riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
   - dbajú, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo,
   - cez prestávky vetrajú triedu,
   - po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú uzáver vody,
   - dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.


    Postihy

   Pri nedodržiavaní horeuvedených zásad, poprípade pri oznámení porušení od policajného zboru SR, je možný postih žiaka v zmysle platného Klasifikačného poriadku nasledovnými formami: 
   - pokarhanie triednym učiteľom 
   - pokarhanie riaditeľom školy 
   - zníženou známkou zo správania 2. až 4. stupňa 

   Viď príloha č.1 : „Kritériá hodnotenia správania sa žiakov“


   V Mútnom  05. septembra 2019            


   Žiaci svojimi podpismi potvrdzujú, že boli triednym učiteľom oboznámení s týmto poriadkom. 


   Školský poriadok bol prerokovaný na Pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy dňa 14.09.2019

    

   PRÍLOHA č.1

   KRITÉRIÁ HODNOTENIA SPRÁVANIA SA ŽIAKOV

   Napomenutie  triedneho učiteľa

   Pokarhanie  triedneho učiteľa

   Pokarhanie riaditeľa školy

   Nenosenie pomôcok, úboru.

   Behanie cez  prestáv­ku.

   Vyrušovanie cez ho­dinu.

   Opakované  zabúdanie domácich úloh.

   Zápis  v KZ-2x. Neprezúvanie sa.

   Podceňovanie spolužiakov

    –výsmech.

   Nosenie nepotrebných vecí, ktoré  rozptyľujú žiakovu pozornosť.

   Neskorý príchod do školy vlastným zavine­ním.

    

   Časté chodenie na WC, každú prestávku - bez lekárskeho dokladu.

    

    

    

   Opakované  zabúdanie pomôcok.

   Vyrušovanie.

   Ničenie   učebníc, školského majetku.

   Neslušné  správanie voči  vyučujúcim, nezdravenie. Nosenie  vecí  škodiacich zdraviu /nože, atď./. Drobné  klamstvo.

   Neplnenie  si  povinnos­tí   týždenníkov.

   Opakované  nerešpekto­vanie  učiteľa.

   Slovná  provokácia učiteľa.

   Schovávanie  vecí  v šatni.

   Poškodzovanie vecí spolužiakom.

   Odpisovanie, odmietanie práce na hodine.

   Zápis v klas.zázname- 3x.

   Narušovanie morálky v triede.

   Nevhodné  správanie k učiteľom a
   ostatným pracovníkom školy.
   Drzé správanie  voči
   vyučujúcim.                                             
   Nosenie petárd.
   Opakované  klamstvo.
   Znevažovanie iných osôb.

   Zápis v KZ- 5x.

   Agresívne správanie.

   Nevhodné oblečenie, úprava vlasov, nosenie náušníc -chlapci, lakovanie nechtov.

   Oneskorené príchody na vyučovanie. Zákaz požívania energetických nápojov.

   Nosenie oblečenia s nevhodnými motívmi a nápismi.

   Znížená  známka na 2.st.

   Znížená  známka na 3.st

   Znížená  známka na 4.st.

   Prepisovanie  známok

   v ŽK.

   Drobné krádeže, fajčenie v areáli  školy, zákaz používania elektronických cigariet.

   Úmyselné poškodenie

   školského majetku.

   Vulgárne  vyjadrovanie.

   Opakované  neslušné

   správanie voči vyučujúcemu.

   Zranenie  spolužiaka.

   Neospravedlnené  vyuč.

   hodiny v počte 6

   Nosenie nevhodných

   vecí do školy (zbrane, obušky a pod.)

    

   Šikanovanie.

   Nosenie mobilných telefónov do školy.

   Zákaz nosenia a používania odevov s extrémistickými znakmi a symbolmi návykových látok.

   Alkohol, drogy, používanie v priestoroch školy.

   Krádež- závažná.

   Ublíženie na zdraví.

   Opakované šikanovanie spolužiakov.

   Nosenie nevhodnej

   literatúry.

   Neospravedlnené vyuč.

   hodiny - nad 18.

   Vulgárne  vyjadrovanie

   smerom k učiteľovi  a

   žiakom.

   Značné poškodenie

   školského a iného

   majetku (úmyselné).

   Používanie petárd v areáli  aj mimo školy.

    

   Ťažké ublíženie na zdraví. Týranie spolužiakov. Rozširovanie drog  /dílerstvo/.

   Sexuálne obťažovanie. Napadnutie učiteľa. Týranie zvierat.

   Sústavné neslušné vyjadrovanie sa smerom k učiteľovi a spolužiakom. Záškoláctvo - nad 50 h. Úmyselné ničenie majetku väčšieho rozsahu(podpa­ľačstvo, a pod. ).

   Obscénne správanie v škole aj na verejnosti(prípadne na verejných sieťach).

   Šírenie poplašných správ.

    

       

   PRÍLOHA č.2

    PRÁVA  DIEŤAŤA
   1. zásada: Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického, alebo iného presvedčenia, národného, alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského, alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého, alebo jeho rodiny.
   2. zásada: Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
   3. zásada: Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu  príslušnosť.
   4. zásada: Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
   5. zásada: Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty: s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám.
   6. zásada: Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
   7.zásada:Tí, čo sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa: túto zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery, ako vzdelávanie: spoločnosť a úrady majú podporovať úsilie využívať toto právo.
   8. zásada: Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.
   9. zásada: Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku: v nijakom prípade ho nemožno nútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu, alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia, alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému, alebo mravnému vývinu.
   10. zásada: Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú, alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

   PRÍLOHA č.3

   S m e r n i c a proti šikanovaniu   č.2/2009    

           vydaná na základe Metodického usmernenia č.7/2006-R     
           z 28.marca 2008   k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 
           v školách a školských zariadeniach
      
   Účinnosť smernice: od 4.09.2009                                                 PaedDr. Jana Murínová
                                                                                                                        riaditeľka školy
    
                                                                                Čl. 1
                                                            Charakteristika šikanovania
    
   1.      Šikanovanie je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované  použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať  následky na psychickom a fyzickom zdraví.
   2.      Šikanovanie je ťažkou poruchou vzťahov v skupine. Táto porucha má systémový charakter a zasahuje celú skupinu (triedu).
    
                                                                               Čl.2
                                                                     Znaky šikanovania
    
   Znaky šikanovania sú:
   a)      úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
   b)      agresia jedného žiaka  alebo skupiny žiakov,
   c)      opakované útoky,
   d)     nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
    
                                                                             Čl. 3
                                                                  Podoby šikanovania
    
   1. Šikanovanie sa prejavuje:
   a)      v priamej podobe – fyzickými útokmi, fyzickým bránením obeti v dosahovaní jej cieľov, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.
   b)      v nepriamej podobe – obeti sú zničené veci, spolužiaci sa nezastanú obete, ak je nespravodlivo obvinená z toho, čo spravili agresori, rozširovanie klebiet,. prehliadanie a ignorovanie obete, symbolická agresia v kresbách, básňach a pod.
   c) kyberšikana- internet, mobil, sociálne siete
   2. Hoci existujú určité osobnostné charakteristiky zvyšujúce riziko, že niekto bude šikanovaný, obeťou sa môže stať ktorékoľvek dieťa.
   3.Najvýznamnejšie rizikové faktory pre naštartovanie šikanovania predstavujú osobnostné charakteristiky ich iniciátorov a obetí a ich vzájomný vzťah.

                                                                      Čl.4
                                                     Priestor šikanovania
    

   Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania.
    
                                                                         Čl. 5
                                                         Zodpovednosť školy
    
   1.      Škola alebo školské zariadenie zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií (§152,§153 zákona č. 245/2008 (školského zákona) a čl.3,16,19 a 29 Dohovoru o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy).
   2.      Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv.
   prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad, nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§422 Občianskeho zákonníka). 
   Šikanovanie nesmie byť  zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.
   3.    Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.
   4.    Sa týka len pedagogických zamestnancov a ich práce.
    
                                                              Čl. 6
                                              Prevencia šikanovania
    
   1.    Základné metódy prevencie šikanovania:
     Prvá pomoc
     Minimálna celková liečba celej skupiny
     Pedagogická komunita
     Systémová prevencia školského šikanovania
   2.    Obsah prevencie šikanovania:
     Prevencia je zacielená na všetky prejavy vzájomnej komunikácie, ktoré by mohli viesť k šikanovaniu.
     Cieľom prevencie je zlepšiť ochranné faktory a znížiť rizikové faktory.
     Podporiť v žiakoch sebaúctu, čo vedie úcte k hodnotám iného človeka.
     Zamerať sa na potreby a priority.
   3.    Každý pedagóg aj iný zamestnanec školy si všíma alarmujúce aj nepriame varovné signály, sleduje závažnosť a početnosť agresívnych prejavov, odhadne počet obetí aj agresorov. V prípade pokročilého štádia šikanovania vždy konzultuje s odbornými inštitúciami (PP, koordinátor proti kriminalite, polícia).


                                                                  Čl.7
                              Charakteristika školskej prevencie proti  šikanovaniu
    

   1.       Školská prevencia proti šikanovaniu pôsobí v prostredí školy. Nepozostáva však len z prevencie šikanovania, ale aj z  pravidiel a nariadení o šikanovaní, spolupráce s odbornými zariadeniami v prípade rizikových žiakov a ďalších stratégií v prevencii a eliminácii šikanovania.

   2.       Na základe nami vytvorenej  Charty proti šikanovaniu, ktorú podpisujú každý rok na začiatku školského roka učitelia i žiaci vyhlasujeme základný princíp školy: Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!
   3.       Podstata, formy a nebezpečné dôsledky šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín nie sú neškodným humorom a zábavou!
   4.       Školská prevencia proti šikanovaniu je zameraná na rozpoznávanie problematického správania medzi žiakmi, na osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi a predchádzaniu negatívnym dôsledkom represií ( zabrániť kontaktu so systémom trestného stíhania).
   5.       Prevenciu vykonávajú všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci svojím vlastným prístupom ku žiakom i k spolupracovníkom.
   6.       Prevenciu šikanovania je potrebné vykonávať i v rámci rôznych aktivít na hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, telesnej výchovy, na triednických hodinách.

                                                                      Čl. 8
                                                   Organizácia vyšetrovania

   Týka sa len práce pedagogických zamestnancov.
    
                                                                       Čl. 9
                                Školské pravidlá a nariadenia o šikanovaní
    

   1.    Zamestnanci školy sú systematicky vzdelávaní o problematike šikanovania a o spôsobe identifikácie fyzických i psychických prejavov šikanovania a prostredia šikanovania.
   2.    Poradenstvo a prístup k informáciám o šikanovaní je dostupné aj pre ďalšie osoby – rodičov i žiakov.
   3.    V školskom poriadku je zavedený pojem šikanovanie, je definovaný ako vážny priestupok voči školskému poriadku.
   4.    Školské pravidlá platia pre každého. V pracovnom poriadku je vymedzená oznamovacia povinnosť pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.
   5.    Ak sa žiak dopustil šikanovania, príslušný pedagóg spíše o priestupku záznam, odovzdá ho triednemu učiteľovi žiaka, podľa závažnosti aj zástupkyni RŠ alebo riaditeľke školy. Ďalej je povinný o tomto konaní bezodkladne informovať rodičov šikanovaného i agresora.
   6.    Stratégia prevencie šikanovania :
   a) zamerať pozornosť na nových a nastupujúcich žiakov;
   b) počas prestávok sledovať, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori;
   c) na prejavy pekných vzťahov a pomoci, ako aj na prejavy neznášanlivosti  
       upozorňovať v školskom časopise ;
   d) podporovať u žiakov asertívne správanie;
   e) eliminovať konflikty – všímať si už náznaky šikanovania: posmešné poznámky
       na adresu spolužiaka, posmievanie sa za dobrú alebo zlú známku, vysmievanie
       sa z neúspechov druhých, z oblečenia, vzhľadu, okuliarov, strojčeka, rečových
        vád a pod.;
   f) lepšie si všímať aj tzv. obete šikanovania a rozlišovať, či ide skutočne
        o šikanovanie;
   g) vysvetliť žiakom, že ak podporujú šikanovanie, bavia sa na ňom, stávajú sa  
        spoluúčastníkmi šikanovania;
   h) pri poškodení majetku spolužiaka žiadať náhradu za zničenú vec;
       pri ublížení na zdraví ( kopnutie, pichnutie), braní desiatej, ponižovaní vyvodiť dôsledky podľa závažnosti prejavu žiaka od oznámenia rodičom až po privolanie polície;
   i) o riešení každého závažného priestupku je každý vyučujúci povinný informovať   
       okamžite vedenie školy;
   j) svojím prístupom ku žiakom nedávať podnety na vyvolanie nepriateľských  
       nálad voči niektorým žiakom;
   k) priestupky žiakov riešiť objektívne, s pedagogickým  nadhľadom a taktom , ale 
       nekompromisne;
   l)   žiakov, ktorých správanie sa nezlepší, vylúčime zo školských aktivít ( výlety,   
       spoločenské podujatia a pod.)
   m) o problémoch informovať rodičov na rodičovskom združení – nabádať rodičov,  
        aby problémy svojich detí riešili v spolupráci so školou, dbať na vzájomnú   
        informovanosť a dôveru).

                                              Čl. 10
                            Metódy riešenia šikanovania
    

   1.    Odhalenie šikanovania býva ťažké aj pre skúseného pedagóga. Najvážnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach alebo snaha o utajenie u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.
   2.    Stratégia pre vyšetrovanie šikanovania:
   a)      zaistenie ochrany obetiam
   b)      rozhovor s obeťou, agresormi, svedkami šikanovania
   c)      nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami
   d)     kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov
   e)      kontaktovanie CPPPP alebo DC
   f)       využitie anonymnej dotazníkovej metódy
   3.    Postup pri výskyte skupinového násilia voči obeti:
   a)      okamžitá pomoc obeti
   b)      dohoda riaditeľky školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania
   c)      vlastné vyšetrovanie
   d)     zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi
   e)      pokračujúca pomoc a podpora obete
   f)       nahlásenie prípadu polícii
   g)      kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov
   h)      kontaktovanie CPPP alebo DC a pod.
    

                                                                        Čl. 11
                                                  Opatrenia na riešenie situácie
    
   1.    Výchovná komisia má na potrestanie agresorov k dispozícii bežné aj mimoriadne opatrenia. Opatrenia sa ukladajú podľa závažnosti šikanovania, nie podľa počtu predchádzajúcich poznámok a opatrení. Opatrenia schvaľuje výchovná komisia v spolupráci s pedagogickou radou školy.
     Výchovné opatrenia (napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy).
     Znížená známka zo správania.
     Návrh rodičom na zmenu triedneho kolektívu.
     Krátkodobý dobrovoľný pobyt v detskom diagnostickom centre.
     Umiestnenie do diagnostického ústavu na predbežné opatrenie a následné nariadenie ústavnej výchovy.

   2.    Minimálna liečba skupiny, v ktorej sa zistilo šikanovanie, je bezodkladne zabezpečená triednym učiteľom, koordinátorom prevencie v spolupráci s CPPPaP.
   3.    Opatrenia pre obete:
   a)      odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPP
   b)      zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s CPPP
   c)      informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí
   4.    Opatrenia pre agresorov:
   a)      odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPP
   b)      zníženie známky zo správania
   c)      preloženie žiaka do inej školy v spolupráci s rodičmi žiaka
   5.    Opatrenia na mimoriadne prípady:
   a)      odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného DC
   b)      oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí s využitím nutných výchovných opatrení v prospech maloletého
   c)      oznámenie príslušnému útvaru PZ, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania ( trestný čin alebo prečin)
    
                                                      Čl. 12
                                     Záverečné ustanovenia
    

   1.    Pedagogická komunita v prevencii šikanovania zabezpečuje:
     Prítomnosť špecialistu na prevenciu šikanovania ( pracovník PPP, koordinátor prevencie proti kriminalite).
     Dohovor pedagogických zamestnancov, ako postupovať pri riešení šikanovania.
     Depistážne vyšetrovanie výskytu šikanovania.
     Režim proti šikanovaniu(dozory, školská schránka dôvery, a pod.)
     Vhodný spôsob oboznámenia rodičov s bojom školy proti šikanovaniu (písomná podoba programu na rodičovskom združení, informatívny list).
   2.    Systémová prevencia školského šikanovania je postavená na:
     Pedagogickej komunite, ktorá posilňuje imunitu školských skupín proti šikanovaniu.
     Súčasťou tejto komunity je Program proti šikanovaniu.
     Škola v tejto oblasti spolupracuje aj s odborníkmi z iných rezortov – polícia, sociálny kurátor.

    
   Vypracoval:   PaedDr. Jana Murínová.                                     
                             riaditeľka školy