• Súťaž ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk, ako aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť svoje schopnosti.

      Z našej školy bolo vybraných 30 žiakov z ročníkov 3. - 9., ktorí  mali možnosť zapojiť sa do tejto súťaže. Účastnícky poplatok žiakom zaplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ Mútne.

      Žiaci písali testy, v ktorých si preverili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby vo svojom ročníku.  Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Maroš Bielák (7.B) – 99¨%, Sofia Straková (8.B) – 98%, Michal Mudroň (6. B) – 98%, Magdaléna Brišová (5.A) – 97%, Eva Vaterková (9.B) – 96%, Eliška Romaňáková (9.A) – 94%, Samuel Varchol (5.A) – 94%, Rebeka Triebeľová (3.B) – 93%, Alena Blažeňáková (6.B) – 93%, Ondrej Bolek (5.B) – 93%, Dávid Jaňák (6.A) – 90%, Jozef Vnenk (7.B) – 90%.

      Ostatní zúčastnení žiaci dosiahli tiež krásne výsledky a boli odmenení diplomom a perom s logom English Star.

       

     • Škola sa baví

     • Aj tento školský rok naša škola organizovala zábavný program "Škola sa baví". Program bol motivovaný ochranou životného prostredia: Zeleň a ochrana prírody. Odprezentovali sa v ňom naši žiaci so svojím talentom. Zahrali nám krásne divadielka na tému triedenia odpadu. V programe nás tiež pobavili so svojou scénkou z goralského prostredia a zbojníckou témou ochrany prírody. S tancami sme sa trošku vrátili do vianočného a zimného obdobia. Na záver sme poďakovali aj oteckom, keďže program pripadol na Deň otcov. Veľmi nás teší, že naša škola má tak veľa talentovaných žiakov.​​​​​​​

     • Odovzdávanie cien za matematické súťaže

     • Ku koncu školského roka sa v našej škole uskutočnilo odovzdávanie cien za matematické súťaže: Euráčik (finančná gramotnosť), Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Sudoku, IQ-olympiáda, Rubikova kocka, iBobor. Každý úspech bol ocenený diplomom a drobnou cenou.

     • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

     • Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa zapojili do regionálnej Súťaže družstiev mladých zdravotníkov - DMZ, ktorá sa uskutočnila  08. júna 2023 v priestoroch Spojenej cirkevnej školy v Dolnom Kubíne.

      Súťaže sa zúčastnili dva  5-členné družstvá: veliteľ družstva + 4 členovia družstva.

      • DMZ I. stupeň: Kiara Tomašáková + Tomáš Dzurek, Vanesa Jurčáková, Alžbeta Knezovičová a Žaneta Žužavková.
      • DMZ II. stupeň: Ester Hewová + Sofia Blažeňáková, Viktória Dzureková, Tomáš Ďurčák a  Matej Serdel.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 28 družstiev z celej Oravy. Súťaž bola veľmi náročná, pretože žiaci súťažili a museli prejaviť znalosti a zručnosti v týchto súťažných disciplínach:

      1. Vedomosti o Slovenskom červenom kríži a hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

      2. Zdravotnícke vedomosti a  vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi.

      3. Praktické poskytovanie prvej pomoci – simulované situácie (ošetrovanie rôznych poranení).

      4. Resuscitácia  - oživovanie.

      Naši zdravotníci boli veľmi zohraní a šikovní, takže získali aj krásne umiestnenia.

      DMZ I. stupeň získalo 1. miesto a DMZ II. stupeň získalo 4. miesto. Mladým zdravotníkom srdečne blahoželáme a veríme, že nadšenie z poskytovania 1. pomoci ich neopustí.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2023 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v HN a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie do 30.06.2023. 

      Rodič:

      1. je potrebné vypísať zápisný lístok
      2. návratku

      Uvedené doklady nájdete TU, treba ich vypísať a doručiť do ŠJ p. Pňačekovej do 30.06.2023.

     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     • Učiteľ/ka - 1. stupňa ZŠ :

      Základná škola s materskou školou Mútne prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku 1.stupňa základnej školy na 100% úväzok.

       

      Termín nástupu:      01.09.2023

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

       

      Platové podmienky:

                  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

       

      Ďalšie požiadavky:

      • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
      • zodpovedný prístup k práci,
      • organizačné a komunikačné schopnosti,
      • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:
      -          Žiadosť o prijatie do zamestnania
      -          Profesijný životopis
      -          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou na adresu ZŠ s MŠ Mútne 224, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 30.06.2023.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp.telefonicky.
       

     • PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ z ANJ a RUJ

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa na našej škole do 1. ročníka Projektovej súťaže z ANJ a RUJ, ktorá trvala do konca apríla. Ich úlohou bolo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Mohli ho vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Porotu tvorili vyučujúce ANJ a RUJ. Žiaci boli za víťazné projekty odmenení pekným diplomom a malou pozornosťou. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a chválime za krásne projekty.F

      Vyhodnotenie súťaže

      Projekty z ANJ - kategórie:

      2. - 4. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Mirko  Kšendzuľák (4.A)

      1. miesto – Nelka Veselovská (4.A)

      2. miesto – Zdenka Rafajová (3.B)

      2. miesto – Adrián Vojtas (2.B)

      3. miesto – Kristián Müller (2.A)

      3. miesto – Karolínka Knezovičová (2.A)

      2. - 4. roč. (skupina):

      1. miesto – Damián Babečka, Alex Kopáček (3.B)

      2. miesto – Ester Rafajová, Barborka Kapičáková, Mia Krišová (2.A)

      3. miesto – Beátka Briššová, Vaneska Müllerová, Alžbetka Durčáková (2.A)

      5. - 6. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Šimon Marián Krišš (6.B)

      2. miesto – Jovanka Bugajová (6.B)

      3. miesto – Mária Magdaléna Serdelová (5.B)

      5. - 6. roč. (skupina):

      1. miesto – Nela Ondreková, Miroslava Jozefjaková (6.A)

      2. miesto – Simona Mullerová, Eva Straková (5.B)

      3. miesto – Slávka Bruníková, Adela Brodecová (5.A)

      3. miesto – Katarína Briššová, Jozef Blažeňák (5.A)

      7. - 9. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Klára Bugajová (8.A)

      2. miesto –  Ester Vraňáková (7.B)

      3. miesto – Beáta Blažeňáková (7.A)

      3. miesto – Martin Briš (7.A)

      7. - 9. roč. (skupina):

      1. miesto – Vanessa Jurčáková, Veronika Holubjaková, Kristína Jozefjaková, Kristína Dikorasová (9.B)

      1. miesto – Eva Jurčáková, Kiara Kosmeľová, Sára Kuklová (7.A)

      2. miesto –  Karolína Holubjáková, Alžbeta Jozefiaková, Soňa Kuchťáková (8.B)

      3. miesto – Aneta Protušová, Karin Rončáková, Eva Vaterková, Katarína Veselovská (9.B)

      3. miesto – Estera Babečková, Viktória Forgáčová (7.A)

      Projekty z RUJ - kategórie:

      7. - 8. roč. (skupina):

      1. miesto – Karolína Holubjáková, Soňa Kuchťáková, Melisa Mroceková (8.B)

      2. miesto – Nikola Maláková, Marcela Stroková (8.B)

      3. miesto – Zuzana Jurčáková, Kiara Kosmeľová (7.A)

      7. - 8. roč. (jednotlivec – 3D projekty):

      1. miesto – Estera Babečková, Viktória Forgáčová (7.A)

      1. miesto – Matej Serdel, Sofia Sára Tisoňová, Samuel Triebel (7.A)

      2. miesto – Tomáš Ďurčák (7.A)

      2. miesto – Beáta Blažeňáková (7.A)

      3. miesto – Sofia Sára Tisoňová (7.A)

      3. miesto – Filip Stroka (9.A), Filip získal aj Cenu poroty za krásneho Pinokia.

       

       

     • BRATISLAVA

     • Bratislava je hlavné a rozlohou aj počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska. Podľa posledného sčítania tam žije okolo 475 tisíc obyvateľov.

      Dňa 6. 6. 2023 sa žiaci 8. A a 8. B rozhodli toto mesto prejsť na vlastných nohách. Začali sme Slavínom, kde nás už čakala naša bývalá žiačka, ktorá v Bratislave študuje a našim žiakom robila sprievodkyňu. Slavín je najväčší vojnový pamätník v strednej Európe, ktorý vďaka svojej polohe a výške 52 metrov patrí medzi dominanty mesta. Potom sa žiaci presunuli k Parlamentu SR. Jeho budova sa nachádza tesne vedľa Bratislavského hradu. Nachádza sa na vyvýšenine a podobne ako aj z hradu je odtiaľ pekný výhľad na Dunaj a okolité časti Bratislavy, predovšetkým Petržalku. Na Bratislavskom hrade práve prebiehal summit B9, takže všade boli samí policajti, ochranka a limuzíny zúčastnených prezidentov.  Z hradu sme sa presunuli k Dómu sv. Martina, podchodom popod rušnú križovatku k Prezidentskému palácu SR, a odtiaľ cez Staré mesto  popod Michalskú bránu k Slovenskému národnému divadlu.  Okolo Čumila sme prešli až k Farskému kostolíku sv. Alžbety -  Modrému kostolíku. V Modrom kostolíku nám p. farár porozprával trošku z jeho histórie. Poslednou zástavkou bolo nákupné centrum – Eurovea, kde si žiaci mohli kúpiť niečo pekné.

     • Okresné kolo v malom futbale žiakov a basketbale žiačok

     • Okresným kolom v malom futbale a basketbale sa ukončili športové súťaže starších žiakov a žiačok v tomto školskom roku. Chlapci si v malom futbale v rámci celého okresu vybojovali konečné 4. miesto a dievčatá v basketbale skončili tentokrát tretie. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

     • BANSKÁ ŠTIAVNICA


     • Strieborné mesto, centrum baníctva, mesto, kde vznikla prvá Banská akadémia na našom
      území. Mesto, s ktorým sa spájajú mená: Andrej Kmeť, Andrej Sládkovič, sestry Magda
      a Milka Vašáryové, Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell,...
      Toto čarovné slovenské mestečko v náručí Štiavnických vrchov pod Štiavnickou kalváriou
      navštívili 7.6.2023 i žiaci VII.A a VII.B triedy. Dýchla na nás nádherná historická atmosféra.
      Navštívili sme Štôlňu Bartolomej, interaktívnu Cestu časom, ktorá nás preniesla do čias
      najväčšieho banského ruchu v meste. Prezreli sme si vyrezávaný drevený Štiavnický
      betlehem, vyšli sme na kalváriu a nečakaným bonusom bolo stretnutie s pani prezidentkou,
      ktorú sme stretli pri prechádzke v historickom centre Štiavnice.

     • Medzinárodný deň detí - 1.6.2023

     • Tohtoročný MDD bol jedným z najveselších dní v školskom roku. Pre deti bolo pripravených 9 stanovísk, ktoré deti nielen poučili, ale aj zabavili: Hasiči, Ochrana prírody, Dravce, Lesníci, Kaderníčky + maľovanie na tvár, Farmaceuti, Armwrestling, Zelená škola, Záchranári. Bonusom bola i zmrzlina od Obecného úradu Mútne a sladkosť od RZ pri ZŠ Mútne. Za prípravu tejto skvelej akcie ďakujeme p. uč. Martinke Rončákovej.

     • BUDAPEŠŤ

     • Dňa 26.5. sa žiaci 9. ročníka a niektorí žiaci 8. ročníka vybrali na výlet do Budapešti, hlavného mesta Maďarska. 

      Budapešť je nádherné historické mesto, kultúrne, kúpeľné a dopravné centrum krajiny.

      Po príchode do Budapešti ich čakala slovensky hovoriaca sprievodkyňa. V centre mesta sa na Námestí hrdinov žiaci zoznámili s históriou Budapešti, videli pamätník Milénia so sochou archanjela Gabriela, múzeá a budovu opery. 

      Potom sa autobusom presunuli na Hradný vrch, kde objavovali ďalšie krásy Budapešti - kostol Mateja Korvína zasvätený Matke Božej, Rybársku baštu, Matejovu fontánu a veľa krásnych historických budov. Z hradného vrchu mali žiaci nádherný výhľad na Dunaj, budovu parlamentu, Margitin ostrov a celú Budapešť. 

      Poobede navštívili najväčšie stredoeurópske morské akvárium a dažďový prales - TROPIKÁRIUM, kde videli žraloky, aligátory, pytóny, exotické vtáky i najmenšie opice sveta. 

      Navštívili  i obchodné centrum CAMPONA, kde si dievčatá kúpili zaujímavé dizajnové kúsky a chlapci naplnili hladné žalúdky. 

      V závere dňa navštívili vedecký svet techniky - PALÁC ZÁZRAKOV, interaktívnu vedeckú výstavu, kde sú prírodné javy a zákonitosti vysvetlené pomocou hier.  Žiaci mohli všetko chytiť a vyskúšať na vlastnej koži. Najzaujímavejšia bola vedecká šou s vodou, ľadom a tekutým dusíkom, kde žiaci videli, ako vzniká para a videli aj ohnivé experimenty - fyziku tepla a plameňov. 

      Na Budapešť nám ostalo veľa krásnych spomienok a zážitkov ❤️.

     • Prezentácia FAST HEROES/ HRDINOVIA FAST 17.-18.5. 2023

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do medzinárodnej kampane Fast Heroes. Cieľom kampane je práve cez deti vzdelávať celé rodiny o cievnej mozgovej príhode - mŕtvici. Kampaň  je zameraná hlavne  na starých rodičov, pretože sú cieľovou skupinou, ktorá býva často ohrozená cievnou mozgovou príhodou a práve starí rodičia trávia s deťmi veľa času. Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa prihlásili do tohto vzdelávacieho programu a prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov sa naučili rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár, Akončatina, S reč, T čas. Získané vedomosti si mladí zdravotníci nenechali pre seba a spolu s p. uč. Paterkovou pripravili prezentáciu pre 1.–4. a 5.–9. ročník. Hravou formou svojim spolužiakom vysvetlili tri kľúčové príznaky mŕtvice: ústny kútik, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruka, ktorá náhle zoslabne alebo reč, keď človek zrazu nedokáže rozprávať. Naši zdravotníci ich prostredníctvom zaujímavých videí poučili o hlavných rizikových faktoroch, ktoré môžu byť  zodpovedné za  vznik ochorenia: alkohol, fajčenie, nezdravý cukor a nadmerné solenie. Vysvetlili im, ako dať človeka do stabilizovanej polohy  a upozornili na  dôležitosť okamžitého privolania záchrannej služby na číslach 112 alebo 155.

      Svojimi vedomosťami môžu  zachrániť svojich rodičov a  starých rodičov. Žiaci, ktorí si chcú preveriť získané vedomosti z PREZENTÁCIE o cievnej mozgovej príhode, si môžu spolu so svojimi rodičmi vyplniť tento KVÍZ. Link na KVÍZ: https://form.typeform.com/to/fxNqkYDc

      V prípade záujmu sa žiaci môžu prihlásiť do bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.