• OZNAM

     • Dôrazne žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti každé ráno do školy, resp. škôlky, aby dodržiavali  JEDNOSMERNÚ premávku okolo areálu školy (od školskej zastávky smerom k športovej hale).

      Zároveň žiadame o NEVSTUPOVANIE rodičov s vozidlami do areálu ZŠ - ráno ani poobede v čase presunu žiakov na obed alebo ich odchodu domov. 

      Každé ráno aj poobede - zvlásť v tomto zimnom čase - vznikajú nebezpečné situácie, ktoré ohrozujú zdravie a život našich žiakov. Táto situácia tiež komplikuje zimnú údržbu a rovnako, v prípade potreby výjazdu vozidiel záchranných zložiek, nebude možný ich prejazd ku škole.

      Za pochopenie ďakujeme!

      Vedenie ZŠ s  MŠ Mútne

     • Florbalový turnaj

     •  

      Dňa 29.11.2023 naši mladší žiaci postúpili na okres vo florbalovom turnaji. Najskôr porazili húževnatého súpera z Oravského Veselého v pomere 5:0. Presadila sa hlavne prvá päťka. V druhom zápase rovnako vysoko (12:0) zdolali aj druhého súpera  - Slnečnú z Námestova. Gólovo sa presadili všetky tri päťky. Chlapci hrali pekne, rýchlo a kombinačne. Už sa tešíme na nasledujúce zápasy.

     • Posvätenie adventného venca - 29.11.2023

     • Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

     • „ Bubnovačka 2023“

     • Dňa 20. novembra 2023 sa naša škola zapojila do akcie „Bubnovačka 2023“. Myšlienkou je symbolicky bubnovaním upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť v spoločnosti potrebu včasnej prevencie. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a nevnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Preto mottom bubnovačky je „Aby bolo deti lepšie počuť“.

      Prečo bubnujeme práve v novembri? Tento mesiac je mesiacom viacerých dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa:

      18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním,

      19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí,

      20. november – Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa

      Žiaci 1. a 2. stupňa pod vedením triednych učiteľov spoločne bubnovali, čo im ruky a nohy stačili, a tak všetkým ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás všetkých dôležité a láska zo strany blízkych je nevyhnutná k tomu, aby mohli prežiť šťastné detstvo.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Važení rodičia a žiaci, dávame do pozornosti informáciu od MŠVVaŠ ohľadom hrozby šíriacej sa  prostredníctvom komunikačnej platformy WhatsApp. Prosíme Vás o dôkladné preštudovanie priloženého dokumnetu.

       WhatsApp_Hrozba.pdf

       

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy, školského digitálneho koordinátora, alebo trednu pani učiteľku.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom detí/žiakov ZŠ a MŠ Mútne,

      že dňa 08.11. 2023 ( t. j. dnes)

      sa uskutoční výdaj MLIEKA z projektu „Mlieko do škôl“.
      Oproti minulému šk. roku došlo k ZMENE.
      Každé dieťa/žiak bude mať nárok na 2l mlieka / mesiac.
      Mlieko si môžete prevziať ihneď po uverejnení oznamu od 7:45 hod., max. do 15:00 hod. pri Športovej hale.
      Zároveň prosíme o dodržanie stanoveného termínu vyzdvihnutia.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Pasovanie

     • Aj tento školský rok pripravili naši deviataci pasovanie pre prváčikov. Program pasovania sa niesol v rozprávkovej atmosfére dobra a zla. V krajine dobra vládol kráľ, kráľovná matka a víla Janka. V krajine zla vládla Zloriana. Témou programu bolo vyslobodiť vílu Janku zo žalára, aby dobro zvíťazilo nad zlom. Vyslobodiť  vílu mohli len prváčikovia, ktorí museli splniť tri ťažké úlohy a získať pre Zlorianu tri diamanty. Prváčikovia boli veľmi šikovní a úlohy splnili, a tak oslobodili vílu Janku, ktorá ich za odmenu pasovala za právoplatných členov Rozprávkového kráľovstva.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie.

     • OLYMPIÁDA SLOVENSKÉHO JAZYKA – školské kolo

     • V dňoch 17. 10. a 23. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, zúčastnilo sa ho 16 žiakov 8. a 9. ročníka.  Olympiáda zo slovenského jazyka je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Súťaž bola rozdelená do niekoľkých častí: práca s textom – online test (25 bodov), transformácia textu (15 bodov),  rétorika na tému Migrácia vtákov (15 bodov). Žiaci mohli spolu získať maximálne 55 bodov.

      Výsledky boli nasledovné:

      1. miesto: Rozália Bugajová (9.B) – 51 bodov
      2. miesto: Marko Kapičák (9.A) – 49 bodov
      3. miesto: Matej Serdel (8.A) – 46 bodov

      Úspešnými riešiteľmi boli:

      Sofia Sára Tisoňová (46 bodov), Magdaléna Olašáková (45 bodov), Matej Holubjak (43 bodov), Lucia Maláková (42 bodov)

      Do okresného kola postúpila Rozália Bugajová, budeme jej držať palce!!!

       

     • Exkurzia Spišská Kapitula

     • 23.10.2023 sme sa s našimi šiestakmi zúčastnili exkurzie na Spišskú Kapitulu. Cestu sme začali modlitbou a požehnaním od pána kaplána. Po príchode na Spiš nás čakali naši mladí diakoni Marek a Dávid. Previedli nás celým kňazským seminárom, predstavili nám denný harmonogram všetkých bohoslovcov, ukázali nám kaplnku sv. Jána Nepomuckého i kaplnku zasvätenú biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Videli sme biskupský úrad i honosnú Katedrálu sv. Martina. Pred spiatočnou cestou sme dostali diakonské požehnanie.

     • Šarkaniáda 12.10.2023

     •  

      Ako každé ročné obdobie, aj jeseň má svoje čaro. Na spríjemnenie dní sme spolu so žiakmi 1. stupňa uskutočnili akciu s názvom Šarkaniáda. Počasie nám prialo a tak sme veselo vyrazili na blízky kopec púšťať šarkanov. Deti predviedli paletu farebných šarkanov od výmyslu sveta a dosýta sa vyšantili. Cieľom nebolo vyhrať, ale zapojiť fantáziu a v neposlednom rade aj príjemne stráviť čas na čerstvom vzduchu.

     • Oznam - súťaž v zbere starých mobilov

     • Opäť pokračujeme v zbere starých mobilov do 15.11. 2023. Najúspešnejší zberač môže získať tablet Samsung!

      Staré mobily odovzdávajte vždy ráno pred vyučovaním p. uč. Martine Rončákovej. Nezabudnite označiť odovzdané mobily svojím menom, triedou a počtom odovzdaných kusov.

     • Farebný misijný október

     • Uplynulý týždeň bol pre žiakov a učiteľov obzvlášť výnimočný, keďže sme chceli vyjadriť solidaritu a spolupatričnosť so všetkými svetadielmi svojim oblečením. Poriadne sme teda prevetrali naše šatníky a každý deň si obliekli príslušnú farbu kontinentu. V pondelok sme prišli oblečení v zelenej farbe charakterizujúcej Afriku, v utorok v červenej farbe symbolizujúcu Ameriku, v stredu sme mali oblečenú farbu Európy – teda bielu farbu, vo štvrtok modrú farbu – Austrália a Oceánia a týždeň sme zavŕšili farbou žltou, teda farbou Ázie. Zároveň nám naše šikovné ôsmačky každý deň počas prvej vyučovacej hodiny predstavili príslušný svetadiel z hľadiska geografického i z pohľadu duchovného života i misionárskej aktivity v danej krajine. Týždeň sme zavŕšili misijnou nedeľou.

       

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. Pre deti našej školy i detí na celom svete je obzvlášť výnimočný práve 18. október, keďže sa každoročne zapájame do modlitebnej iniciatívy ,,Milión detí sa modlí ruženecʺ. Mnohí ste si určite položili otázku, prečo práve 18. október? Pretože v tento deň slávime sviatok sv. Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii.

      Svätý Ján Pavol II. o ruženci povedal, že jedine ruženec nám vlieva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj o pokoj.  

     • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Svetový deň zdravej stravy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje nám energiu, je spojená s emóciami, fyzickou aktivitou a pocitom spokojnosti.

      Nesprávna výživa sa vyznačuje nedostatkom konzumácie ovocia, zeleniny a rýb. Deti tak majú nedostatok vitamínov, minerálnych látok a vlákniny. Nesprávny stravovací režim spočíva v tom, že deti neraňajkujú, jedia veľa sladkostí, neskoro obedujú a večerajú, následkom čoho vzniká obezita.

      Dôsledky nesprávneho stravovania sa môžu objaviť v podobe:

      • zubného kazu, ako dôsledok konzumácie sladkostí, o čom rozprávala žiakom 1. – 3. ročníka MUDr. Antónia Tomašáková,
      • výskytu obezity, o správnych stravovacích návykoch, o vhodných a potrebných potravinách pre zdravý vývin dieťaťa, o čom žiakov 4. – 6. ročníka informovala MUDr. Zuzana Jurčáková,
      • porúch príjmu potravy – anorexii a bulímii, o dôležitosti správneho a vyváženého stravovania prišla žiakom 7. – 9. ročníka porozprávať MUDr. Magdaléna Kleinová.

      Triedni učitelia spolu so žiakmi pripravili a zrealizovali množstvo aktivít: tvorba knižky, kalendára, FIT kuchárky o zdravej strave; zo slaného cesta vytvorenie lokálneho ovocia a zeleniny; ochutnávka jedál – šalátov, špízov z ovocia a zeleniny; pečenie ovocných muffinov; príprava domáceho mätového sirupu, bylinkového a pečeného čaju; sušenie u nás vypestovaných jabĺk; spoznávanie ovocia a zeleniny podľa hmatu a chuti;  súťaž o najdlhšiu šupku z jablka,...

      Pani asistentky pripravili výstavu u nás vypestovaného ovocia a zeleniny, ktoré žiaci doniesli. Túto výstavu si pozreli všetci žiaci. V rôznych kategóriách (najväčšie ovocie, zelenina; najnetradičnejšie ovocie; najoriginálnejší tvar; najexotickejšie u nás vypestované ovocie; najkrajšie naaranžované ovocie, ...) boli viacerí žiaci ohodnotení vecnými cenami.

      ĎAKUJEME pani doktorkám, ktoré si našli čas a prišli našim žiakom porozprávať o dôležitosti správneho a zdravého stravovania a negatívnych dôsledkoch na zdravie. 

       

     • BIELA PASTELKA

     • Dňa 22.9.2023 sa  naša škola zapojila do dobročinnej akcie - verejnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Vďaka Vám milí rodičia, žiaci a zamestnanci školy sa nám podarilo vyzbierať 138,34 €.

      Ďakujeme!!!

       

     • Navštívili nás misionári

     • Dňa 12.10.23 našu školu navštívili misionári,ktorí sa stretli s našimi žiakmi a porozprávali im o ich misijných cestách a o komunite Misijného domu Arnolda Janssena, kde aj pôsobia.

     • Mary's Meals - DEŇ KAŠE

     • Na našej škole sa dnes uskutočnil DEŇ KAŠE. Charitatívna organizácia Mary´s Meals bojuje proti hladu vo svete zavádzaním školského stravovania. Viac ako 60 miliónov detí vo svete hladuje a nechodí do školy.

      Úloha Mary´s Meals je extrémne chudobným deťom poskytnúť výživné jedlo v škole každý deň. Vďaka tomu deti chodia do školy, lepšie sa sústredia, sú zdravšie a dosahujú lepšie výsledky.

      Žiaci sa dnes dozvedeli o poslaní Mary´s Meals, oboznámili sa s chudobou detí vo svete a uvedomili si, aké je dôležité vážiť si jedlo a neplytvať ním. Žiaci mali možnosť vidieť film o príbehoch detí, ktorým sa vďaka tomu zmenil život. Každý žiak mohol ochutnať túto kašu.