• Voľné pracovné miesto - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

     • Základná škola s materskou školou prijme do pracovného pomeru na dobu určitú do 31.08.2023 v rámci NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na 100% úväzok.

       

      Termín nástupu:       01.09.2022

       

      Počet voľných pracovných pozícií:             3

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

       

      Ďalšie požiadavky:

      • práca s integrovanými žiakmi s poruchami učenia a správania,
      • spolupráca s vyučujúcimi,
      • komunikácia so zákonnými zástupcami,
      • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
      • zodpovedný prístup k práci,
      • schopnosti organizačné a komunikačné,
      • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy.

       

      Zoznam požadovaných dokladov:
      -           Žiadosť o prijatie do zamestnania
      -           Profesijný životopis
      -           Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 15.08.2022.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp. telefonicky.
       

       

     • Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

     • Základná škola s materskou školou Mútne 224 prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú od 01.09.2022 – 31.08.2023. Pracovné miesto je na zastupovanie počas RD a MD v rámci NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

       

      Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce:          Základná škola s materskou školou Mútne 224

      Termín nástupu:                   1.9.2022

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:             15.08.2022

      Rozsah úväzku:                    100%

      Platové podmienky:

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

      Požiadavky na uchádzača:

      Vzdelanie:

      Uchádzač musí spĺňať požadované vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

      Znalosť práce s PC:             MS Word, Excel

      Kontaktné informácie:

      Adresa školy alebo zariadenia:

      Základná škola s materskou školou Mútne 224
      029 63 Mútne
      www.zsmutne.edupage.org

      Kontaktná osoba:                 PaedDr. Jana Murínová, riaditeľka školy
      +421435597258

       

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 15.08.2022.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp. telefonicky.

     • Jazyková súťaž ABC a Detský literárny majáčik

     • Jazyková súťaž ABC
      Jazykovú súťaž v anglickom jazyku organizovalo CVČ Námestovo. Naši žiaci sa do nej
      radi zapojili aj tento rok a boli veľmi úspešní. Súťaž je rozdelená na variant A (poézia,
      esej) a variant B (tvorba projektov). Naši žiaci boli ohodnotení krásnymi cenami
      a diplomami. Chceme povzbudiť všetkých, aj tých, ktorí sa neumiestnili, aby ich to
      v súťažení neodradilo. Všetky práce boli veľmi krásne a budú si ich môcť prezrieť
      v budúcom školskom roku na nástenkách školy.

      DETSKÝ LITERÁRNY MAJÁČIK
      CVČ Námestovo i v tomto školskom roku zorganizovalo literárnu súťaž DETSKÝ
      LITERÁRNY MAJÁČIK. Našu školu reprezentovali práce dvoch našich žiačok.
      Povesti, ktoré tieto žiačky vytvorili, sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategórii povesť 5.-9.
      roč.
      Blahoželáme!