• Dotácie na stravu

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

      Konsolidované znenie zákona o dotáciách v znení účinnom od 01.08.2021 je zverejnené v zbierke zákonov SR: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Cestne_vyhlasenie_strava_od_1.9.2021.pdf

      * § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)


      Potvrdenia a čestné prehlásenie je potrebné priniesť na obecný úrad najneskôr do 6.8.2021

     • Jazyková súťaž

     • Jazykovú súťaž ABC v predmete ANJ organizovalo CVČ Námestovo. Naši žiaci sa do nej radi zapojili aj tento rok. V predmete ANJ je súťaž rozdelená na variant A (poézia, esej) a variant B (tvorba projektov). Žiaci sa umiestnili na viacerých miestach. Za ich snahu a krásne práce boli ocenení diplomami a bohatými cenami.

       

      Výsledky jazykovej súťaže ABC (11. ročník) v predmete ANJ:

      Variant A  (poézia, esej)

      Kategória: Poézia 5.-6.roč.

      1.miesto

      Marek Kapičák (5.B)

      My Grandpa

      2.miesto

      Matej Serdel (5.A)

      My Grandma

       

      Kategória: Poézia 7.-9.roč.

      3.miesto

      Kristína Jozefjaková (7.B)

      Home, Corona, Online

       

      Kategória: Esej 7.-9.roč.

      2. miesto

      Ema Babečková (8.A)

      Our Beautiful Village Mutne

       

      Variant B  (tvorba projektov)

      Kategória: Jednotlivci 1.-4.roč.

      1. miesto

      Adela Sekulová (3.A)

      Animals

      3. miesto

      Eva Straková (3.B)

      My Family

       

      Kategória: Skupiny 1.-4.roč.

      1. miesto

      Eva Straková

      Karolína Tomašáková Alica Vraňáková (3.B)

      Jungle Animals

      2. miesto

      Matúš Tisoň

      Simona Tisoňová (4.A)

      Seasons

      3. miesto

      Tamara Hušľová

      Nela maruščáková

      Simona Mullerová (3.B)

      Carnival Clothes

       

      Kategória: Jednotlivci 5.-6.roč.

      2. miesto

      Estera Babečková (5.A)

      Africa

      3. miesto

      Beáta Blažeňáková (5.A)

      Dolphins and Sharks

       

      Kategória: Skupiny 5.-6.roč.

      1. miesto

      František Blažeňák

      Lucia Brandysová

      Petronela Jurčáková

      Lucia Maláková

      Magdaléna Olašáková (6.A)

      Madagaskar

      2. miesto

      Rozália Bugajová

      Karolína Holubjaková

      Alžbeta Jozefiaková(6.B)

      The Legend of the Orava Castle

      3. miesto

      Eva Jurčáková

      Kiara Kosmeľová (5.A)

      Sea Animals

       

      Detský literárny Majáčik

       

      V rámci literárnej súťaže Detský literárny Majáčik, ktorú tiež organizovalo CVČ Námestovo, sme súťažili v kategórii miestna povesť.

       

      Výsledky :

      Kategória II. - 5. - 9. roč.

      3. miesto

      Viktória Forgáčová (5.A)

      O smutnej Hanke