• 3. KROK

     Environmentálny akčný plán školy

     Environmentálny akčný plán školy (EAP)

     Triedením  odpadu sa naša škola venuje už dlhšie, no stále narážame na problémy:  ľahostajnosť až neochota niektorých žiakov i učiteľov spolupracovať a  dôslednejšie triediť odpad, plytvanie s materiálom, nedostatočná recyklácia dostupného materiálu, neprítomnosť zberných nádob na triedený odpad v niektorých triedach. Je teda nanajvýš potrebné venovať sa hlbšie problematike odpadu, a tak získať cenné poznatky, ktoré nám pomôžu pozitívne zmeniť náš pohľadna problematiku odpadu, na vyučovaní, a najmä na zmenu súčasného stavu. Na začiatku šk. roku 2018/2019 sme vytvorili nové kolégium  a stanovili sme ciele, ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:

     • doplniť na chodby, do tried a zborovne funkčný trojzložkový separovaný zber (papier, plast, tetrapak)
     •  znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do júna 2019
     •  hospodáriť  s odpadom v zmysle minimalizuj, recykluj a znovupoužívaj.

     Stanovené  ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školou a rodičmi.

     Environmentálny akčný plán školy: ZŠ s MŠ Mútne 224

     ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: ODPAD  pre certifikačné obdobie: 2018/2019

     Silné stránky

     Slabé stránky

     Separujeme odpad

     Veľa odpadu

     Používame zošity z recyklovaného papiera

     Nedostatočné triedenie odpadu niektorých v triedach

     Zbierame papier, tetrapak, plasty

     Odpad znova nepoužívame

     Zúčastňujeme sa čistenia prírody  v okolí obce

     Odpad mimo zberných nádob v školskom areály pri ihriskách

     Uskutočňujeme vyučovanie v terénne

     Nedostatočné návyky a povedomie o triedení a minimalizovaní odpadu

     Pekne, esteticky vyzdobené triedy, chodby

     Nedôsledná čistota v triedach

          EAP písomne schválil

     Mgr. Jánošová Katarína

     Dátum schválenia:

     10.4.2019

         Cieľ:                                         

     Aktivity:

     Termín:

     Zodpovedná  osoba:

     Indikátor

     -ukazovateľ úspechu

     Monitoring

     -postupujeme podľa plánu

     CIEĽ :

     Znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu o 10% zavedením dôslednejtrojzložkovej separácie odpadu na škole do konca júna2019

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     AKTIVITA 1:

     · vytvorenie násteniek o odpadoch a ich separovaní

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     · informovanie žiakov o význame a správnej separácii odpadu na škole počas triednických hodín

      

      

     ·rozhlasové okienko k téme  

      

      

      

      

      

      

     · informovanie členov školského parlamentu  o význame a správnej separácii odpadu na škole

      

      

     ·diskusia o možnostiach minimalizácie tvorby a objemu odpadu na škole

      

     Zodp.: Krížová A. (koordinátorka)

     T: september 2018

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zodp. : Petrášová D.

      T: september, október 2018

      

      

      

      

     Zodp:. Rončáková M

     T: september 2018

      

      

      

      

      

     Zodp.: Brčáková M

     T: september 2018

      

      

      

      

     Zodp.:Krížová A. (koordinátorka)

     T: október 2018

      

     vytvorenie 2násteniek na hlavnej chodbe školy – žiačka – Kšenzuláková K.,  9. roč.

      

     Aktualizácia 2 násteniek na hlavnej chodbe – žiačka – Kšenzuláková K. 9. roč.

      

     Vytvorenie  2 násteniek o minimalizovaní odpadu  -žiačky -Blažeňáková A., Hewová N.

     materiál  na nástenku pripravili žiačky 8. roč.

     2 triednické hodiny v každej triede v 1.-9.ročníku  90%žiakov  informovanýcho separovaní odpadu

      

      

      

     80% žiakov informovaných o separovaní odpadu prostredníctvom školského rozhlasu

     90 % žiakov informovaných o minimalizovaní množstva vytvoreného odpadu

      

     Informovanie 14 členov (100%) školského parlamentu  o význame a správnej separácii odpadu na škole a o pomáhaní pri realizácii  akcií Zelenej školy

     Rozhovor a diskusia  roč. na hodinách prírodovedy a geografie  o minimalizovaníodpadu na škole 80%  žiakov 1. – 9.roč.

     Rozhovor a diskusia  roč. na hodinách prírodovedy a geografie  o minimalizovaníodpadu na škole 95%  žiakov 1. – 9.roč.

      

     Pre úsporu zberných nádob 11 žiaci 5.B vystierali a stláčali tetrapakový odpad.

     4 žiaci (piataci) hliadkyZelenej školy pri kontrolovaní  triedenia odpadu  vyzvali 80% žiakov školy, aby vystierali tetrapaky  ešte pred hodením do zbernej nádoby.

     Realizované v :

     septembri 2018

      

      

     november 2018, január 2019, marec 2019, jún 2019

      

     apríl 2019, október 2019

      

      

      

      

      

     2. septembrový týždeň 2018

      

      

      

      

      

     10. september 2018

      

      

     16.september 2019

      

      

      

     12. september 2018

      

      

      

      

      

     2.-3. októbrový týždeň 2018

      

      

      

     2.- 3. októbrový týždeň 2019

      

      

      

      

     18.-19.10. 2018

      

      

     18.10.2018

     AKTIVITA 2:

     · Váženie vyprodukovaného odpadu za 1 týždeň

      

      

      

      

     ·aktualizácia nástenky pred OU a v škole

      

      

     Zodp.: Š. Vaterka - školník

      

      

      

      

      

     Zodp. : Mgr.Kosmeľová M.

     T: október 2018

     Zodp.: Mgr.Protušová Lenka

     T: október 2018

     Záznam o hmotnosti školského odpadu vyprodukovaného za 1 týždeň- Š. Vaterka - školník

     Vyhodnotenie váženia odpadu vyprodukovaného v š. r. 2018/2019 - Š. Vaterka– školník, uč. Krížová A.

     Výzva pre rodičov na1 obecnej nástenke o znížení používania jednorazových obalov na balenie desiaty.

     90 % žiakov a učiteľov bolo vyzvaných na 2 školských nástenkách  o znížení používania igelitových obalov na balenie desiaty.

     Realizované v :

     októbri 2018 a priebežne počas šk. roka 2018/2019

      

     jún 2019

      

      

      

     Október 2018

     Priebežne počas šk. roka

      

      

     Október 2018

     AKTIVITA 3:

     · zabezpečenie nádob do jednotlivých tried na separáciu plastov a papiera

     Zodp: . Ing. Krížová A.

      T: september, október 2018

      

     zhotovenie  20 dočasných zberných nádob z papierových škatúľ

     RŠ - zakúpenie 30 farebných vedierok na triedený komunálny odpad

     Označenie vedierok nápismi  triedeného odpadu a roznášanie do tried 17 žiakov 8.B

     Zrealizované do konca októbra 2018 žiakmi jednotlivých tried na TRH

     Máj 2019

      

      

     23.5 2019

     AKTIVITA 4:

     ·Tvorba piktogramov s názvami  druhov odpadov na

     označenie smetných košov

      

     Zodp.: Ing. Petrášová D.

     T: september - október 2018

     17 žiaci 8.roč. na hod. na THD a 18 žiaci 5.roč. na ENV vyrobili  piktogramy na 5 druhov odpadu (papier, plast, tetrapak, kov, sklo, bioodpad)

     Realizované v :

     Presunuté na marec 2019 z dôvodu iných školských aktivít.

     Realizované v marci 2019

     AKTIVITA 5:

     · Exkurzia LNCH Pilsko – školenie o ochrane prírody a nebezpečnom vplyve odpadov na lesný ekosystém.

      

      

      

     ·Exkurzia – Tradičné remeslá na Orave 

     Zodp.: Mgr. Paterková M.

     T: september - október 2018

      

      

     Zodp.: Ing. Krížová A

     T: september - október 2019

      

      

     Zodp.: Ing. Petrášová D.,

     T: október 2018

     72 žiakov ( 90 % 8. a 9. ročníka) sa zúčastnili exkurzie na Lesnom náučnom chodníku v masíve Pilskov Oravských Beskydách

     30 žiakov  (81% 9.roč.) sa zúčastnili exkurzie na masívPilskov Oravských Beskydách

      

     32 žiakov (87% 8.ročníka)sa zúčastnilo exkurzie v hrnčiarskej dielni Trstenej, kde si vlastnoručne vytvorili dekoratívny predmet.

     Realizované 20.9.2018

      

      

      

      

     Realizované 13.9.2019

      

      

     Realizované 5.10.2018

     AKTIVITA 6:

     Eko-hliadky

     · kontrola kvality triedenia odpadu v triedach

     · kontrola minimalizovania objemu odpadu

     · kontrola čistoty a poriadku v triedach (vyložené stoličky, zotretá tabuľa)

     · zavedenie hodnotiacich hárkov

     · vyhodnotenie najlepších tried

     pri koncoročnej klasifikácii

      

     T: priebežne do júna 2019

      

     šk.r. 2018/2019 Žiaci 5.ročníka (každý druhý týždeň  sa striedajú iní 4 žiaci) 2x týždenne ( streda, piatok) kontrolujú správne triedenie  odpadu v triedach, ktoré zapisujú do pripravenej tabuľky.

      

      

      

     Šk.r.2019/2020 Dvaja žiaci 5.ročníka podľa abecedy  počas ENV  2x týždenne  (utorok, štvrtok)kontrolujú správne triedenie odpadu poriadok v triedach, ktoré zapisujú do pripravenej tabuľky.

      

     Realizované pravidelne každý týždeňšk.r. 2018/2019, 2019/2020

     Aktivita sa realizuje v priebehu školského roka, pravidelne každý deň prípadne až v piatok týždenníci vysýpajú z tried koše na plast a tetrapak do určených nádob na hlavnej chodbe, zároveň sa v tieto dni kontrolujú aj triedy

     Aktivita sa realizuje v priebehu školského roka,vysýpanie odpadu z tried realizujú týždennícido určených nádob na hlavnej chodbe.Vyhodnotenie eko -hliadky na konci každého mesiaca na nástenke na hlavnej chodby.

     AKTIVITA 7:

     · vytvorenie informačných letákov o správnej separácii odpadu

      

     Zodp.: Mgr. Brišáková B.

      

      

      

     2 návrhy  informačných letákov o správnej separácii odpadu vytvorili 8 žiaci 8. roč. na hodine THD (vytlačených 40 ks)

      

     Realizované v :

     Marec  2019

      

     AKTIVITA 8:

     · rovesnícke vzdelávanie o odpadoch  - Akcia „Triedenie odpadu“

     · názorná ukážka triedenia, zmenšovanie objemu a využitia odpadu vyprodukovaného v škole i v domácnosti.

      

     Zodp.: Boleková S. žiačka 8.B

     T: október2018

     Zodp.: A. Rončák, A. Mrekaj - žiaci 8.B

     T: október2018

      

     žiačky 8.B  – S. Boleková, M.Jaňáková, vytvorili 1 prezentáciu v POWERPNT „Triedenie odpadu“

     9 prednášok počas dvoch dní prezentovali  4 žiaci (8.B  – Soňa Boleková, Mária Jaňáková, AlexRončák a Andrej Mrekaj ) 80% žiakom  1.-9.ročníka 

     Rovesnícke vzdelávanie o ZERO WASTE - žiačka Hewová N. -  70% žiakov 5.-9.roč.

     Dotazník „ čo robím, aby so minimalizoval odpad“  vyplnilo 90% žiakov 1-9. roč., 90% učiteľov –  zozbierala a vyhodnotila -HewováN. 8.B

     Dotazník „ čo robím, aby so minimalizoval odpad“  vyplnilo 92% žiakov 1-9. roč., 98% učiteľov –  zozbierala a vyhodnotila -Hewová N. 9.B

     Realizované v :

     Akcia presunutá na december 2018 z dôvodu iných školských akcii – Akcia „Triedenie odpadu“ uskutočnená 18. – 19.12.2018

      

      

      

     Realizované 19.9.2019

      

     Realizované – máj 2019

      

      

     Realizované – október 2019

     AKTIVITA 9:

     EKO-výrobky Zelenej školy

     ·výroba ozdobných aj úžitkových predmetov z prírodných alebo recyklovateľných materiálov

     Zodp.:Mgr. Janckulíková Z.

     Mgr.Brišáková B..

     T: priebežne počas roka,..

     Celoročná výstavka  30 eko- výrobkov vyrobených žiakmi 1.-9. roč. na chodbe školy

     Vyrobených 25 tašiek z tričiek – 8 žiakmi 6.roč.

     Vyrobených 40 ks vianočných ozdôb  z cesta – 12 žiaci 4. roč., - Mgr. Habláková Zlatica

     Vyrobených 37 papierových a 37 textilnýchtašiek, darované  ako vianočný darček – žiaci 5.roč. –Ing. Krížová A.

     Ušitých 80 ks textilných tašiek na Vianočné trhy – žiačky 8.roč. Kosmeľová Z., Boleková S., Pjonteková P., Rypáková A. a p. Kosmeľová– rodič

     Realizované v :

     septembri 2018 – marec 2019

      

     novembri 2018

      

     decembri 2018

      

      

     decembri 2018

      

      

      

     november – december 2018

      

      

     AKTIVITA 10:

     · vytvorenie učebných pomôcok z odpadových materiálov na vybrané hodiny

      

     Zodp.: Mgr. Paľová M.,

     T: počas roka aktuálne k téme z FYZ

     Vytvorených 27 ks modelov –hydraulický zdvihák, hydraulickérameno, hydraulické závory a zdvihák na autá, rovnoramenné váhy, presýpacie hodiny,  periskop a termostat

      

     Vyrobených 12 ks modelov na fyziku - 12 žiakmi 8.B

     Realizované v :

     November  2018– marec 2019

      

      

     November 2019

      

     AKTIVITA 11:

     Akcia -EKO stánok

     ·infostánok o znižovaní a triedení odpadu pri príležitosti Dňa Zeme jeden deň pred Obecným úradom.

      

      

     · rozdávanie letákov o nepriaznivom vplyve igelitových tašiek na životné prostredie návštevníkom a rodičom

      

     · rozdávanie textilných tašiek pre znižovanie množstva igelitového odpadu pri príležitosti Dňa Zeme

      

     Zodp.: Ing.Petrášová D.

     T: apríl 2019

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zodp.: A. Holubjak (8.B)

      

     Zhotovených 40  letákov  o minimalizácii, separácii odpadu a nakladaním s odpadom pre obyvateľov obce Mútne – Kšenzuľáková Z.

      

     Výzva pre rodičov na 1 obecnej nástenke o znížení používania igelitových tašiek – uč. Kosmeľová M.

     Rozdávanie 40 ks letákov o nepriaznivom vplyve igelitových tašiek na životné prostredie návštevníkom a rodičom  v obci -3 žiačky 9.A Kšenzuláková K., Šurinová M., Kšenzuľáková Z.

      

     Na škole v triedach  rozdaných 15 textilných tašiek na úbor a prezuvky - A. Holubjak (8.B)

      

     Rozdaných 22 ks a predaj 32ks textilných tašiek na Vianočných trhoch občanom obce Mútne–Kosmeľová Z. – 8.B

      

     Výmena igelitových tašiek za textilné na úbory a prezuvky  u 37 žiakov 1.- 9.roč. – Rončák A. Holubjak A. – žiaci 8.roč.

     Realizované v :

      10.apríl 2019

      

      

      

      

     16.apríl 2019

      

     18.apríl 2019

      

      

      

      

      

     Marec 2019

      

      

      

     16.12.2018

      

      

      

     november – december 2018

     dopĺňané priebežne počas šk. roka

     2018/2019, 2019/2020

      

     AKTIVITA 12:

     · minianketa žiakov medzi náhodne vybranými občanmi obce Mútne o separovaní odpadu (apríl- zistenie aktuálneho stavu, jún -zistenie stavu po rozdaní infor. letákov) 

     Zodp.:  Kšenzuláková K.

      T: apríl a jún 2019

     Opýtaných  28 občanov obce Mútne–

     Kšenzuláková K., Šurinová M.

      

      

     Opýtaných  28 občanov obce Mútne –

     Kšenzuláková K., Šurinová M.

     Porovnanie a vyhodnotenie miniankety -

     Kšenzuláková K., Šurinová M.

     Realizované v :

     25.apríl 2019

      

     3.jún 2019

      

     6.jún 2019

      

     AKTIVITA 13:

     · Vytvorenie trojjazyčného plagátu o triedení odpadu, aktivitách žiakov v projekte Zelená škola – pri plnení témy Odpad

      

     Zodp.: Ing. Petrášová D. (ANJ)

     Mgr. Janckulíková Z. (RUJ)

     T: máj 2019

      

     1 nástenný plagát zavesený na medziposchodí  školy

     Realizované v :

     Marec – máj 2019