• ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN

     V šk.r. 2019/20 na našej škole prebieha triedenie a zber papiera, plastu, tetrapaku, plechoviek a použitého kuchynského oleja. Najlepší žiaci - zberači budú na konci šk. r. odmenení.

     TRIEDENIE_A_RECYKLaCIA_ODPADU.pptx

     Pokyny k zberu odpadu prineseného z domu

     ZBER Papiera                                           

     Zviazaný a podpísaný papier odovzdať p. školníkovi pred garáž ZŠ. 

      

      

      

      

     ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

     Prineste použitý kuchynský olej do školy a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

     Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Napríklad sa z neho vyrobí biopalivová zložka, ktorá sa primiešava do motorovej nafty, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov.

     Olej je dôležité zbierať do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Olej nalievajte vychladnutý! Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte pánovi školníkovi, ktorý zapíše  množstvo odovzdaného oleja.

      

     ZBER PLASTOV, PLECHOVIEK, KONZERV  A TETRAPAKOV

     Pred tým,  než plast odnesiete do zbernej nádoby urobte ešte jednu dobrú vec, zmenšite jeho objem. Je to veľmi jednoduché. Uvoľníte uzáver a obal jednoducho stlačíte. V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem, pristúpiť s nohou a zakrútiť uzáver.

     Plastové uzávery môžeš zbierať samostatne a odovzdať do skladu v šatni pre 3. a 4. ročník.

     Lístok s menom a počtom kusov vrchnákov odovzdať p. uč. Rončákovej.

      

     ZBER PLECHOVIEK

      

     ZBER TETRAPAKOV    

                                                    

      

     Oddelené 4 rohy od základného obalu                                        

     Stlačený obal - pohľad z hora 

                                                                                              

     Stlačený obal - pohľad z boku 

                                                                                         

     Stlačené plechovky a tetrapaky vložte do vriec, napíšte svoje meno, triedu a zaneste pánovi školníkovi.

     Pokiaľ sa objem zmenšíme na jednu štvrtinu, zvoz  zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď by sme hádzali obaly nezmenšené.