• Voľné miesta na našej škole

  • Učiteľ/ka ( 2.stupeň) :

   Základná škola s materskou školou Mútne prijme do pracovného pomeru na zastupovanie učiteľa/ku s aprobáciou matematika na 100% úväzok.

    

   Termín nástupu:      01.09.2024

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov).

    

   Platové podmienky:

               Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    

   Ďalšie požiadavky:

   • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
   • zodpovedný prístup k práci,
   • organizačné a komunikačné schopnosti,
   • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy

    

   Zoznam požadovaných dokladov:
   -          Žiadosť o prijatie do zamestnania
   -          Profesijný životopis

   -          Motivačný list
   -          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

   Požadované doklady je potrebné odoslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com do 20.06.2024.

    

   Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp.telefonicky.

  • zatiaľ žiadne údaje