• Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia budúcich prvákov!
   

  Prosíme Vás, aby ste dbali na na správne zadávanie údajov s diakritikou (dĺžne, mäkčene, a pod.), nakoľko by sa údaje nesprávne preklopili do elektronického systému školy. Taktiež prosíme, aby ste nedávali do adresy názvy´"Druhá strana", "Mútňanská píla", nakoľko toto nie sú oficiálne názvy ulíc v našej obci.

  K prihláške je potrebné priniesť na zápis aj vyplnené a podpísané Vyhlásenie o správnosti a pravdivosti údajov

  Ak ste prihlášku vyplnili správne a odoslali, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Následne treba prihlášku vytlačiť, podpísať (obidvoma rodičmi) a priniesť v deň zápisu do školy.

  Spolu s prihláškou treba na zápis priniesť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • vytlačené a podpísané vyhlásenie o správnosti údajov
  • sumu 30 na pomôcky.

  Na budúcich prvákov sa veľmi tešíme!

  PaedDr. Jana Murínová

   

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré do 31.08.2023 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 01.01.2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
  • jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie) Cestne_vyhlasenie_zadovazenie_suhlasu.pdf
  • ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie) Pisomne_vyhlasenie_o_jednom_podpise.pdf

   

  Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole. Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky a zároveň podajú Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR. Ziadost_o__povolenie_plnenia_skolskej_dochadzky_mimo_uzemia_SR.pdf

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: