• Voľná pracovná pozícia

   • Učiteľ/ka ( 2.stupeň) :

    Základná škola s materskou školou Mútne 224 príjme do pracovného pomeru na zastupovanie učiteľa/ku s aprobáciou matematika – informatika resp. matematika – fyzika na 100% úväzok.

    Termín nástupu:      01.02.2024

    Kvalifikačné predpoklady:

    Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov).

    Platové podmienky:

                Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    Ďalšie požiadavky:

    • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
    • zodpovedný prístup k práci,
    • organizačné a komunikačné schopnosti,
    • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy

    Zoznam požadovaných dokladov:
    -          Žiadosť o prijatie do zamestnania
    -          Profesijný životopis

    -          Motivačný list
    -          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

    Požadované doklady je potrebné odoslať poštou na adresu ZŠ s MŠ Mútne 224, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 20.12.2023.

    Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp. telefonicky.