• Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025

     

    • Forma podania prihlášky na školský rok 2024/2025 bude elektronicky.

    Zákonný zástupca vyplnenú prihlášku pošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 20.3.2024. K prihláške doplní povinné prílohy a potvrdí podanie prihlášky.

    • Povinné prílohy:
     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti-len niektoré odbory
     • Správa z diagnostického vyšetrenia-   týka sa  integrovaných žiakov
     • Potvrdenie národného športového zväzu- predkladá talentovaný žiak , ktorý ide na športovú školu
     • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo- žiak , ktorý sa hlási  na športovú školu
     • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti-vydáva lekár špecialista
     • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
     • Kópie diplomov z olympiád/ nepovinná príloha/

    Nižšie sa nachádza zoznam príloh, ktoré sú potrebné k prijímaciemu konaniu:

    Písomné vyhlásenie - Prihlaska_podpisy_zakonnych_zastupcov_vyhlasenie.pdf

    Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium - Potvrdenie_o_nastúpení_nenastúpení_žiaka_na_SŠ.docx

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka - Zdravotna_sposobilost_2024_2025.pdf

    Zoznam učebných odborov a študijných odborov, ktoré vyžadujú potvrdenie od lekára - Odbory-zdravotna_sposobilost.pdf

    Čestné vyhlásenie o nemožnosti získať podpis druhého zákonného zástupcu: Čestné_vyhlásenie.pdf

    Termíny prijímacích skúšok na stredné školy: Terminy_2425.pdf

     

    Návod na podanie elektronickej prihlášky nájdete tu.