• Pokyny pre stravníkov

    • Pokyny pre stravníkov

     Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti v MŠ , pre žiakov ZŠ, zamestnancov. Stravník je povinný vyplniť zápisný lístok podpísaný zákonným zástupcom, až potom sa môže stravovať. Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Platba tak bude vždy včas uhradená .Platby môžete realizovať trvalým príkazom, príkazom cez internetbanking, poštovou poukážkou na účet:

     IBAN: SK17 5600 0000 0040 4151 7004
     do poznámky: meno, priezvisko stravníka

     Výška stravných poplatkov : 

                                                         stravné         réžia        mesačne / 20 dní

     MŠ – desiata, obed, olovrant

     2,10 €

     0,40

     50 €

     MŠ – desiata, obed

     1,70 €

     0,40

     42 €

     ZŠ - obed 1.-4.ročník

     1,70 €

     0,40

     42 €

     ZŠ - obed 5.-9.ročník

     1,90 €

     0,40

     46 €

     Obed zamestnanci

     2,40 €


     48€


     • Suma mesačnej úhrady je zaokrúhlená na priemerný počet odobraných obedov – 20 dní mesačne
     • Od 1.1.2023 sa dotácia na stravu poskytuje deťom v hmotnej núdzi a ŽM. Úhrada zákonného zástupcu žiaka sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
     • V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. alebo 
     • on-line na webstránke školy po prihlásení sa v Edupage,
     • osobne v kancelárii ŠJ,
     • telefonicky na čísle  0911 503 059, výnimkou je náhle ochorenia žiaka, kedy sa najneskôr do 7:00 hod. ráno môže telefonicky odhlásiť, prípadne odobrať obed do obedára v prvý deň choroby v čase od 11:30 – 12:00 hod. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ a MŠ je potrebné zo stravovania včas odhlásiť.​​​​​​​
     • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný včas uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok na stravné v plnej výške).
     • Za každé odobraté jedlo sa uhrádzajú režijné náklady vo výške 0,40 €.
     • Každý stravník musí mať vypísaný zápisný lístok na stravovanie pre školský 2022/2023, z tohto dôvodu sa mu strava automaticky prihlasuje dovtedy, pokiaľ ho rodič neodhlási.