• Naša cesta ku Zelenej škole šk. rok 2018/2019

    •   NAŠA CESTA KU „ZELENEJ ŠKOLE“

     školský rok 2018/2019

      

      

      

     1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy  - získame  akčných ľudí
     2. Environmentálny audit školy -  zistíme aktuálny stav našej školy
     3. Environmentálny akčný plán - navrhneme a zoradíme  nápady pre zlepšenie aktuálneho stavu 
     4. Monitoring a hodnotenie -  zhodnotíme ako napredujeme
     5. Pro-environmentálna výučba – zaktivizujeme ostatných žiakov aj dospelákov na škole 
     6. Informovanie a spolupráca - motivujeme  do spolupráce a akcie  aj ostatných v okolí
     7. Eko-kódex  - zakreslíme a opíšeme naše hodnoty  

      

     1.KROK - Kolégium Zelenej školy

     V septembri boli naši žiaci oboznámení s programom Zelená škola formou nástenky, letákov, triednymi učiteľmi a aj osobne koordinátorom našej školy. Kolégium Zelenej školy tvorí akčná skupina ľudí zo školy a jej okolia, ktorí chcú rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naša škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.

     V kolégiu sa rozhodli pracovať nasledovní:

     Členovia:

     Pedagogickí zamestnanci - Ing. Krížová Alexandra - koordinátor

                                                   - PaedDr. Murínová Jana - RŠ

                                                   - Ing. Petrášová Darina

     Nepedagogickí zamestnanci - Vaterka Štefan

                                                   - Vaterková Marta, Rafajová Olga

     Rodičia - Ďurčáková Katarína, Kosmeľová Z.

     Murín Marián – starosta obce – čestný člen 

     Žiaci - Straková S., Kčenzulák D. 5.B

                 Bjaloňová V. , Zavodančíková S.– 6.A

                 Trajová N.– 8 .A

                 Rončák A., Holubjak A. Hewová N. - 9.B

     Zelená hliadka (kontrola triedenia odpadu a čistoty v triede) žiaci 5.A a 5.B triedy 

      

     2. KROK - Environmentálny audit školy

     V mesiacoch október – november vykonali  žiaci Kolégia spolu so spolužiakmi  Environmentálny audit  školy, aby  zistili  vplyv našej školy na životné prostredie. V každej z  tém  Zelenej školy :  Voda, Odpad, Zelené nakupovanie, Zeleň a ochrana prírody, Energia, Doprava a ovzdušie, našli nedostatky,  no po zhodnotení  s ostatnými členmi kolégia sme sa zamerali na tému ODPAD. Problematika  odpadu sa na našej škole rieši už dlhšie, ale ako sa ukázalo, nie dostatočne. Je to na nás dôsledných, aby sme napomínali ľahostajných a na tých ľahostajných, aby zlepšili svoj postoj k životnému prostrediu.

     Zistené problémy :

     • veľa odpadu

     • nedostatočné triedenie odpadu

     • nedostatok triediacich nádob

     • odpad  v školskom areály

     • chýba kompostovisko

     Návrhy a opatrenia :

     • motivovať  žiakov a zamestnancov školy  k dôslednejšiemu triedeniu odpadu formou prezentácie, nástenky a letákov,

     • znížiť množstvo odpadu  -  vo väčšej miere používať umývateľné nádoby  desiatu a nápoje, podľa možnosti obojstranne využívať papier,

     • skvalitniť triedenie odpadu  - v triedach vytvoriť kontrolné hliadky, 

     • zaviesť  triedenie  nových surovín  (biologický odpad, olej, plechovky)

     • využiť odpad ako surovinu (výroba tašiek, pozdravov)

     • doplniť do tried dostatok  triediacich nádob

     • postaviť kompostovisko 

      

     3.KROK - Environmentálny akčný plán školy (EAP)

     Na základe monitoringu vplyvu školy na životné prostredie, ktorý prebiehal v šk. roku 2017/2018, sme si určili prioritnú tému. Triedením  odpadu sa naša škola venuje už dlhšie, no stále narážame na problémy:  ľahostajnosť až neochota niektorých žiakov i učiteľov spolupracovať a  dôslednejšie triediť odpad, plytvanie s materiálom, nedostatočná recyklácia dostupného materiálu, neprítomnosť zberných nádob na triedený odpad v niektorých triedach.   Je teda nanajvýš potrebné venovať sa hlbšie problematike odpadu, a tak získať cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale najmä na zmenu súčasného stavu. Na začiatku šk. roku 2018/2019 sme vytvorili nové kolégium  a stanovili sme ciele, ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:

     · doplniť na chodby, do tried a zborovne funkčný trojzložkový separovaný zber 

        (papier, plast, tetrapak)

     · znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do júna 2019

     · hospodáriť  s odpadom v zmysle minimalizuj, recykluj a znovu používaj.

     Stanovené  ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školou a rodičmi.

      

      

      

     ČO SME UROBILI PRE SPLNENIE CIEĽA

     NÁVRHY A OPATRENIA, KTORÉ SME POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU REALIZOVALI:

      

     • motivovali sme žiakov a zamestnancov školy k dôslednejšiemu triedeniu odpadu formou prezentácie, nástenky v škole a letákov,
     • informujeme rodičov o aktivitách školy na nástenke OÚ a stránke školy https://zsmutne.edupage.org/
     • zapojili sme rodičov do aktivít školy : Žiaci 9.roč. s pánom učiteľom Kriššom na technickej výchove postavili komposter. Pán Durčák T. s manželkou, doniesli materiál a pomohli žiakom pri jeho montovaní.

     Pani Kosmeľová Mária, Marcela, Zuzana a ďalšie  poskytli zvyšky metrového textilu, z ktorého žiaci 9.B šili a maľovali tašky. Časť z nich predali na Vianočných trhoch, za peniaze kúpili farby na textil. Ďalšie podľa potreby rozdávali žiakom na prezuvky, úbory a pomôcky výmenou za igelitku. Pani Podstrelená P., Podstrelená A., šili vrecúška pre žiakov na prezuvky. Do šitia sa pridali aj p. učiteľky Habláková Z., Pašková S., Krížová A. so žiačkami  8.B Bolekovou S., Kosmeľovou Z., a 8.A  Rypákovou S., Pjontekovou P. . Textilnými taškami nahrádzali igelitové.

     • znížili sme množstvo odpadu  -  vďaka samotným žiakom a rodičom, či starých rodičom vo väčšej miere používame umývateľné nádoby  na desiatu a nápoje, 
     • podľa možnosti obojstranne  využívame papier – učitelia tlačia pracovné listy z oboch strán, žiaci písomné previerky píšu na šmiráky, viackrát používajú a kombinujú už zhotovenú papierovú výzdobu násteniek, okien, tried.
     • skvalitnili sme triedenie odpadu  - v triedach  sme vytvorili kontrolné hliadky, ktoré dohliadajú na správne triedenie odpadu. Žiaci piateho ročníka tvoria zelenú hliadku, ktorá 2x týždenne kontroluje triedenie odpadu a čistotu v triede, upozorňuje žiakov a učiteľov na nedostatky
     • využívame odpad ako surovinu – žiaci vyrábali tašky a vrecúška na prezuvky, na pomôcky a úbory na telesnú výchovu z tričiek, vyradených posteľných návliečok, či zvyškov metrového textilu.
     • do tried sme doplnili dostatok  triediacich nádob
     • pri škole sme postavili kompostovisko

      

     • na chodby, do tried a zborovne sme doplnili vedierka na funkčný trojzložkový separovaný zber (papier, plast, tetrapak)
     • celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole sa nám podarilo znížiť o 10% do júna 2019, a naďalej v tom pokračujeme,
     • hospodárime s odpadom v zmysle minimalizuj, recykluj a znovu používaj
     • potravinové fólie a igelitové vrecká  74% žiakov nahradilo potravinovým boxom
     • 69% žiakov nápoje nosí v umývateľných nádobách, 9 %  žiakov využíva dávkovač na nápoje
     • 98% žiakov nosí pomôcky, prezuvky a telocvičný úbor v textilnej taške
     • šetríme papier

      

     VYHODNOTENIE DŇA BEZ ODPADU

     Dňa 10.apríla 2019 sa uskutočnila akcia Deň bez odpadu. Určite, ste zvedaví ako to dopadlo. V ten deň sa na našej škole vyzbieralo z tried a chodieb  1,80 kg odpadu. Na prvý pohľad je to obdivuhodné. Oproti 6 kg, odpadu, ktoré priemerne vyprodukujeme každý deň, by ste si všetci zaslúžili pochvalu. No, nemôžeme sa radovať, lebo tento výsledok nie je pravdivý. Odpad nebol riadne vytriedený. Niektoré triedy síce nemali odpad vôbec, ale nie preto, že by ho nevytvorili, ale preto, lebo si ho zobrali domov. Cieľom akcie, nebolo mať za každú cenu prázdne koše, ale zamyslieť sa nad svojim štýlom života a vzťahom k životnému prostrediu. Takže, koľko odpadu sa skutočne vytvorilo na našej škole ? Boli by sme radi, keby sa každý z vás zamyslel nad svojim konaním.

     OPRAVNÝ DEŇ AKCIE „ NULOVÝ ODPAD“  16.5.2019

     Dňa 16.mája 2019 sme celá škola robila reparát z akcie Deň bez odpadu. Ako to dopadlo. V tento deň sa na našej škole vyzbieralo z tried a chodieb  3,60 kg odpadu. Je to síce viac ako minulý mesiac, ale údaj je skutočný. Už nik nebral odpad domov. Najväčšiu hmotnosť mal papier, možno aj preto, že ste vo viacerých triedach mali výtvarnú výchovu. Papier však poputuje do zberu. Biologický odpad tvorili zvyšky z ovocia, tie poputujú na kompost. Takže, oproti 6 kg, odpadu, ktoré priemerne vyprodukujeme každý deň, si všetci zaslúžite pochvalu. Asi ste sa naozaj zamysleli nad svojim štýlom života a vzťahom k životnému prostrediu. Skúsme  každý deň žiť tak, aby sme vytvorili minimum odpadu.

      

     ČO SOM / SME UROBILI V TRIEDE PRETO, ABY SME VYTVORILI NULOVÝ – MINIMÁLNY ODPAD

     V máji členovia kolégia prostredníctvom dotazníka zisťovali od žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancovškoly, čo urobili v triede preto, aby sme vytvorili minimálny odpad– v akých obaloch nosia desiatu, nápoje, ako často a v akom obale si kupujú produkty v bufete, či triedia a recyklujú odpad v škole. Výsledky dotazníkov spracovalaHewová N.(9.B) do tabuliek a zobrazila grafom . Z 370 žiakov našej školy dotazník vyplnilo a vrátilo 321 žiakov. V dotazníkoch zistila, že nedostatkyv triedení odpadu priznávajú najmä starší žiaci 7.-9. ročníka. Najmä mladší žiaci nosia desiatu v boxoch a nápoje v umývateľných fľašiach.  Starší žiaci si zväčša kupujú desiatu ráno po ceste do školy alebo v školskom bufete, ktorá je zabalená v potravinovej fólii. Starší žiaci vo väčšom množstve kupujú aj džúsy v tetrepaku. Štvrtina žiakov školy si nosí úbor, prezuvky či pomôcky v igelitovej taške. Odpad recykluje len necelých 20% žiakov školy.