• Náplň práce

    •  

     Školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenstvo, pomoc a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (,,,ďalej len ŠVVP“)  ako je:

     • Narušená komunikačná schopnosť – dyslália, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči...
     • Špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
     • Poruchy správania – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha pozornosti
     • Zdravotné znevýhodnenie mentálne postihnutie, telesné postihnutie, zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy, viacnásobné postihnutie
     • Choroba a zdravotne oslabenie, nadanie, sociálne znevýhodnený žiak.

      

     PRÁCA SO ŽIAKMI:

     • poskytujeme žiakom individuálne alebo skupinové odborné intervencie (starostlivosť), ktorá je zameraná na zmiernenie negatívnych vplyvom, ktoré vychádzajú z poruchy, na rozvíjanie narušených funkcií, korekciu a kompenzáciu poruchy,
     • v rámci reedukácie sa zameriavame najmä na: techniku čítania a porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, písania, pravopisu, na rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavú orientáciu, rozvoj pozornosti, rozvoj číselných predstáv a pod.,
     • realizujeme orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku rizikových žiakov, s cieľom nastaviť vhodnú stimuláciu,
     • v spolupráci s pedagógmi, asistentmi učiteľa nastavujeme žiakom vhodné podmienky na to, aby žiak zvládal výchovno-vzdelávací proces.

      

     SPOLUPRÁCA S UČITEĽMI:

     • spolupracujeme s učiteľmi pri vytváraní individuálneho vzdelávacieho plánu pre žiaka so ŠVVP,
     • spolupracujeme s učiteľmi pri vytváraní vhodných podmienok pre žiaka so ŠVVP, úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu, metodicky usmerňujeme učiteľov,
     • spoločne hľadáme vhodný prístup k žiakovi so ŠVVP.

      

     SPOLUPRÁCA S RODIČMI:

     • rodičom poskytujeme poradenstvo a informácie, individuálne konzultácie ohľadom ich dieťaťa,
     • spoločne sa snažíme nájsť vhodné postupy, aby žiak zvládal výchovno-vzdelávací proces.

      

     Pre nás špeciálnych pedagógov je dôležitá spolupráca s rodičmi, učiteľmi, asistentmi učiteľa, poradenskými zariadeniami, aby sme nastavili žiakovi so ŠVVP vhodné podmienky na zvládanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré vyplývajú z jeho poruchy.